Schutreglement (Dommelen 1804)

Alzo tot nu toe te Dommelen geen schutreglement bekend is zo zyn voor het gemeentebestuur van Dommelen geraamd en vastgesteld.

Art 1

Niemand zal op de gemeente mogen steken of slaan enige huysvlaggen om zynen huyzinge, schuren of stallen mitsgaders schoppen te vorsten voor den 15e september en geensins deselve te mogen steeken in het broek. En zal een igentlyk gehouden zyn de huysvlaggen te halen en vorsten voor den eerste october om voor te komen dat die niet voor turf worde gebruykt op verbeurte van die gulden.

2

Item zal niemand hyde mogen maayen of enig groes af te vlaggen nog af te laden op de gemene nog op des gemeentes straten of wegen op verbeurte van drie guldens.

3

Item zal niemand zyne schapen in het broek mogen hoeden of laten wyden op verbeurte van drie guldens zullende het echter aan den ingezetenen vry staan om dezelve in het broek te wassen en dien dag te hoeden

4

Item of het gebeurde dat imand van buyten dorps (geen gerechtighyd in de gemeente van Dommelen hebbende) met hun beesten of schapen te wyde het zy op de gemeente of op particuliere gronden en geschut wordende zal verbeuren ene boete van zes guldens.

5

Item niemand der ingezetenen zal zyne varken of varkens mogen laten gaan op de gemeentes of gemene strate ongeringd of ongejuxt als meden zullen de paarden die in het broek of op de gemeente wyde de agterste yzers afgetrokken moeten zyn wordende aan een ieder verboden gene hengsten op het broek te laten gaan of ook geen beeren alles op verbeurte van drie gulden.

6

Item zal niemant vermogen enige vreemde of van buyten dorps komende beesten aannemen om op de gemeente te laten wyden op verbeurte van drie gulden voor ider beest.

7

Item gene ingezetenen zal op zyn eyge erve mogen laten zetten beye van buyten dezen dorpen komende op verbeurte van tien stuyvers voor ider bystok die gevonden zal worden.

8

Item word aan allen en een ider verboden om met schapen of beesten in velden of akkers of ook in houdbosschen te hoeden zonder vooraf consent van den eygenaar der voors. goederen bekomen te hebben gelyk mede om niet van het ene veld in het andere te dryven anders als door het ingat ten einden de sloden en waterlossingen niet worden gestopt alles op ene boete van drie gulden telke reize te verbeuren behoudende en gereserveerd het recht aan den eigenaar zyn gelden schaden op den gecalangeerde te mogen verhalen.

9

Item zal niemand van buyten dorp mogen komen om droog hout te rapen, veel minder om af te snyden of te kappen op verbeurte van twaalf stuyvers voor ider reis dat zulks bevonden worde.

10

Item zal het een ider ingezeten die koebeesten houd vry staan om drie dagen in de hyde te mogen turven zonder meer doch niet anders als met een man en een schup een dag gratis, zullende die genen welke verkiezen meer als een dag te turven gehouden zyn te voren aangeving by den burgemeester te doen en van den zelven een briefjen te halen en alsdan voor ieder boven den eersten dag ten behoeven van de gemeente te betalen ene gulden wordende aan een igentlyk verboden om van een ander enige turfdagen over te nemen voor de helft te steken of wat andere manieren ter verkryging aan meerdere turfdagen het zoude mogen wezen alles op ene boete van drie gulden voor ideren dag welke zy in voegen voorn. hebben gesteken mede in welke gelyke boete mede zullen vervallen alle die gene die het recht van turven aan andere overgeven.

11

Item word aan burgers en camaraden die gene beesten komen te houden ook toegestaan om een dag in de hyde te mogen turven mits daar voor te betalen ten behoeve der gemeente ene gulden.

12

Item zal niemand vermogen binnen de afgepaalde vennen of binnen de palen van den vooraard in de gestelde turfdagen te turven op verbeurte van drie gulden.

13

En laatstelyk reserveert het gemeentebestuur om met overleg van gecommiteerden jaarlyx enige voortaart turf mitsgaders enige hyde en strooysel te mogen verkopen.

14

Voorst word wel expresselyk geordonneerd dat allen en een igentlyk zich dan dit reglement in allen delen zal hebben te gedragen daaraan te voldoen en natekomen op pene van telken rysen te verbeuren de boete by ider der voorstaande artikelen vermeld te verdelen in drie delen een derde part aan den schutter of aanbrenger, een derde gedeelte voor de schout civiel en het overige derde part aan den armen dezer plaats welke boete by parate executie zullen worde ingevorderd en zullen in allen gevallen de ouders of voogden voor hunnen kinderen of pupillen en de meesters of vrouwen voor hunnen dienstboden aansprakelyk zyn.

Aldus hetgene voors. staat gearresteerd in onze vergadering gehouden te Dommelen den negenden april 1800 en vier en zal alvorens het zelve zal beginnen te werken worden gezonden ter approbatie aan het departementaal bestuur en vervolgens aan den volke worde bekend gemaakt.

Bron: SRE AA Dommelen 2 f 14 9-4-1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.