Wijzigingen en approbatie van de reglementen van Dommelen (1806)

Extract uit het register der resolutien van het Departementaal Bestuur van Braband

Dingsdag den 7e augustus 1806

Gehoord het gerapporteerde van de commissie van politie en economie hebbende ingevolgen resolutie commissoriaal van den 1e april 1804 no 19 geexamineerd de by missive van het gemeentebestuur van Dommelen de dato 4 daartevoren ter approbatie dezer vergadering ingezonden brand, wagt en schutreglement van inhouden als volgt ...

Waar op gedelibereert zynde is goedgevonden en verstaan voors. reglementen te approberen onder de navolgende bepaling:

1e dat in het brandregelement in art 6 het woord schepenen zal worden veranderd in gemeente bestuur als mede dat art 19 agter de woorden ene boete van drie gulden te verdelen zal werden gesteld in deze voegen een derde voor den aanbrenger, een derde voor den armen dezer plaats en het overige derde voor den schout civiel die de calange zal doen en zullen in alle gevallen de ouders of voogden voor hunnen kinderen en pupillen en de meesters en vrouwen voor hunnen dienstboden aanspreekelyk zyn

2e dat in art 8 van het wagt reglement in plaats van het woort schepenen zal worden gesteld leden van het gemeentebestuur als mede in art 11 agter de woorden eene boete van drie gulden te verdelen zal worden verandert in deze voegen een derden voor den voor den aanbrenger, een derde voor den armen dezer plaats en het overige derde voor den schout civiel die de calange zal doen en zullen in alle gevallen de ouders of voogden voor hunnen kinderen en pupillen en de meesters vrouwen voor hunnen dienstboden aansprakelyk zyn

3e dat art 8 van het schutregelement zal worden verandert als volgt

Item word wel expresselyk verboden en geinterdiceerd die niemand met zyne paarden, schapen of beesten in of over en anders eygen of gehuurd erf zal mogen hoden dryven of komen zonder vooraf consent van den eigenaar of huurders der voors goederen bekomen te hebben op pene als van ene kooi schapen drie gulden, van ider paard of hoornbeest het zy grood of klyn zeven stuyvers en het voldoen en betalen de toegbragte schaden aan den eigenaar of huurder

4e dat in art 10 in plaats der woorden van ingezetenen die koebeesten hout zal worden gesteld huysgezin en dat art 11 geheel weggelaten zal worden.

5e dat ten slotte van ieder der voors reglementen zal worden gesteld:

Dit reglement zal ten allen tyden door het gemeentebestuur kunnen worden gealtereerd of geamplieerd mits daarop verzoekende en obtineerende de approbatie van het Departementaal Bestuur van Braband.

En zal extract dezer aan het gemeentebestuur van Dommelen worden uitgereikt om te strekken tot informatie en naricht.

Accordeert met voors. register

(was getekent) Vogelvanger

Bron: SRE AA Dommelen 2 f 7v - f 17v

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.