Procedure verkiezing armmeester (Eersel 1789)

Op heden den 4e maert 1790 volgens consumierelyk gebruyk als wanneer de persoonele settingen en omslag over deesen dorpe van Eersel gedaen word den geprefigeerde en gestelde dage tot het verkiesen van een armmeester van Eersel synde soo is ten deesen na dat alle de leeden der regeering daer toe beneffens den praedicant daer toe geciteert zynde by president, scheepenen, setters en reekenmeesters deese ondertekent tot armmeester over den dorpe van Eersel en jaere integaen halv maert van desen jaere van 1790 en te expireeren halv maert 1791 den persoon van Peter Baptist Vervoort.
Aldus op dato als in 't hooft deeses gemelt ten raadhuyse tot Eersel by regenten dese onderteekent verkoore en aangestelt den persoon boven gemelt en den secretaris geauthoriseert den zelve met den vorster daer van aenzegging te laten doen met den zelven ten raadhuyse te doen citeeren om alvorens in functie te treeden den behoorlyken eed te moeten en komen afleggen.

Bron: SRE AA Eersel 7 f 100 7-11-1789

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.