Wagtreglement (Eersel, Duizel, Steensel 1797)

Ordonnantie of reglement aen en ter voldoening van den vierden articul der publicatie van Bataafsch Braband van 12 december 1796 geformeert en gearresteert by den leden der municipaliteyt van Eersel, Duysel en Steensel op het doen als gaen en houden der burgerwagten en zulx tot beter onderhouden van alle de pligten dewelke de rotsgesellen schuldig zyn te doen ten dienste en welweesen van de geleyke gemeente en nabuuren als mede tot nadere instructie van capiteyn als rotmeesters in der tyd of namaals komende en zulx op volgende wyse.

art 1

Eerstelyk zullen alle de rotgesellen gehouden weesen wanneer het gebeurt dat rot of rotmeesters door de regeering zyner plaats sullen werden gecommandeert om de wagt te houden en te waken op die tyd, uure en plaatse die aen haer door haeren rotmeester sal werden gestipuleert te compareeren en te vertonen uyt elk huysgesin een manspersoon ten minsten sestien jaeren oud op poene dat die geene daer van in gebreeke blyvende elke reyse sullen verbeuren ten behoeven van de gelyke rotsgesellen eene somme van tien stuyvers en welke voors. boete den gebreekigen gehouden en verpligt zal zyn op de eerste aanmaninge te betalen of en by wygering den gebrekigen immediaet daer voor sullen werden uytgepant en sullen door de rotmeesters geen in dienst synde militair of militaire tot de gemeents dienst in deesen begreepen werden of geemployeert werden om reeden daer van geeximeert.

art 2

Item dat alle de rotgesellen ten tyde van 't wagthouden op order voors. het zy by dage of by nagte soo ten opsigten van brandt, dievery, drygementen als andersints uyt elk huysgesin die gecommandeert werden op haer tour de wagt moeten doen, by nagt des somers om tien uuren by haaren rotmeester moeten compareeren voorsien met een goed en wel geladen geweer en bovendien nog voorsien met een scheut kruyt en kogel in haer sak om in tyd van nood daer van te kennen bedienen en sullen des somers af van den den eerste mey tot den eerste october haer wagt houden van s avonds tien uuren en des winters van den eersten october tot den laatsten february van des avonds tien tot des smorgens ses uuren en van den laatsten february tot den eersten april van des avonds tien uuren tot des smorgens vier uuren en by dag te wagt by haaren rotmeester moeten compareeren en de wagt moeten doen op en binnen tyd en order haer aengesegt wordende en sulx op poene als voor daer voor sullen werden uytgepand wanneer de gebreekigen ten behoeven der gelyke rotsgesellen sullen komen te verbeuren.

art 3

Item zullen ook de rotsgesellen die op haer tour met haaren rotmeester de wagt moeten houden en de patroulje doen soo haer door haeren medegaande rotmeester zal werden aangeweesen des somers of des winters tyde haere wagthouding in geen herberge of particuliere huyse te gaen dan op speciale order en daer toe te syn gelast.

art 4

Item sullen alle de rotsgesellen en iegelyke opgeseten verpligt syn des gerequireerd de justitie adsistentie te verleenen en gehouden weesen te bewysen behoorlyk respect aan derselver rotmeesters nu in der tyd of wel haere predecesseurs in officio en haere order of haeren medegaende promptelyk en exactelyk te obeidieeren op poene dat die geene dewelke eenig disrespect het sy met woorden of werken aen deselve komen te doen en haere order niet agtervolgende of en by het voeren der wagt eenig molest of sig niet na behooren komen te gedragen elke reysen sullen verbeuren sodanige boete en poenaliteyt als naer bevind van sake daer op by de municipaliteyt sal worden gestelt en die te verbeuren ten behoeve als geoordeelt sal werden te behooren en sullen de ouders voor haere kinderen en de meesters en vrouwen voor haere dienstboden tot het betalen der boete die na gelegentheyt van het delict geoordeelt vervallen te weesen aenspreekelyk syn.

art 5

Item en sullen de rotmeesters nu zynde en in der tyd gesteld werdende gehouden weesen de beveelen en orders door haere regenten aen haer uytgegeven werdende behoorlyk te observeeren en doen obserbeeren ingevolge de publicatien van de representanten van het volk van Bataafsch Braband ten reguarde van wagt te doen reeds geemaneert of nog te emaneeren en verders in het generaal al wat van de dezelver departement mogt weesen behoorlyk te doen obeidieeren en ter executie stellen en naukeurig reguard te nemen dat alles in goede order werd nagekomen, de onwillige voor de boete die ten behoeve van de gelyke rotsgesellen komen te vervallen aen te spreken en daervoor na oud gebruyk uyt te panden en dergeene en ten wiens lasten uyt hoofden van injurien of eenige ongelegentheyt of molest te doen na bevind van saken ingevolge voors. vierde art. daer op te stellen binnen de vierentwintig uuren aen de municipaliteit syner plaatse sullen hebben over te brengen om daer mede by deselve te doen soo als sullen goedvinden te behooren op poene van in het een of andere ingebreke blyvende t'elken reyse sullen verbeuren eene boete van eene gulden ten behoeve van het rot waaer over gestelt en in funtie is zynde.

art 6

Dit reglement voor Eersel, Duysel en Steensel respectivelyk geformeert en gearresteerd en behoudende de municipaliteit van dien aan zig het zelve nader te konnen amplieeren, te interpreteren, ook te vernieuwen en andere reglementen te maken gelyk dezelve ten meeste dienste der voorsz.hunne dorpen naer gelegentheid van tyden zullen vinden te behooren en zal dit reglement tot Eersel, Duysel en Steensel werden gepubliceert en aen den volke werden bekent gemaakt.

Aldus dit reglement geformeert en gearresteert by ons leden der municipaliteit van Eersel, Duysel en Steensel ten raadhuyse der dingbanke van Eersel, Duysel en Steensel deese ondertekent den twede maert 1700 sevenennegentig.

Bron: SRE AA Eersel 8 f 85 2-3-1797

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.