Ordonnantie inzake het aantekenen van huwelijken te Steensel (1798)

Zaterdag twaalfden mey 1798

Vergadering gehouden by den leden der municipaliteit van Steensel.

In dewelke in overweging genomen zynde, dat op en in gevolge den 4 art van het echtreglement van dato 20 october 1796 de aanschryving of intekening altyd en alleen gedaen worden op het gemeentenshuys of ter plaatse daar men voordaan het geregt houden zal begreepen zy geworden, dat zodanig gemeentenshuys het raad of gemeentenshuys deser dingbanke van Eersel, Duysel en Steensel zoude zyn en waer door veroorsaakt zy den secretaris zig huyverig in t geval is bevindende om buyten dat eenig ondertrouw inschryving of aenteekening op de plaets waer sig de selve ter aantekening bevindende deselve te doen en ten dien opsigte by ons leden den secretaris op het aensoek en aandrang der verscheyde onser burgers en ingeseten by deese niet alleen op het vrindelyksten zyn versoekende en teffens zyn gelastende (voor zoo veel in ons) om wat de aantykening of ondertrouw betreft die ten versoeke desgeene benodigt alhier tot Steensel in de kamer waerin de gemeentens affaire verrigt word zoo wel als die verkiesen zullen op het raad of gemeentens huys die te verrigten, alsoo by ons leden der municipaliteit begreepen zoodanig kamer alwaer zoo als voormelt gemeentens affaire verrigt worden wat den ondertrouw betreft alhier teffens zoo en als op het gemeentenshuys der dingbanke verrigte te worden en dus door secretaris in functie voor zoo veel in ons zyn authoriseerende om wel het zy door hem of door desselfs gequalificeerde te doen of te laten verrigten.
Aldus deese by ons leden der municipaliteyt van en tot Steensel gedaen en verrigt zoo en als in den text op dato als in het hooft.

Bron: SRE AA Eersel 8 f 150v 12-5-1798

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.