Maatregelen inzake nachtelijke baldadigheden (Eersel 1801)

Ten tweeden en is in deesen vergadering uyt hoofden dat by regenten is gehoort geworden dat tussen en in de nagt of laten avond van en of tussen den 14e of 15e deeser insolentien en baldadigheden door een of ander brooddronkene zoo aen en in putten, huysen als andersints zouden zyn uytgevoert en waer door den in- en opgeseten gerusten burger zoude worden ontrust met alleen maer in alle deelen benadeelt en zy regenten bedugt ingeval daer op geen navorsing gedaen worde en zulx zoo veel doennelyk tegegaen wierde den gerusten burger hoe langs hoe meer ontrust aen dese vergadering zyn voorslaande om zoo veel doenlyk de slegtig- en brooddronkentheden tegen tegen te gaen om tot ontdekking der dader of daders van voornt. uytgevoerde om by publicatie een premie van 6 ducatons te beloven aen die geene welke den dader of daders van voornt. baldadigheyd zoude kenne bekent te maken zodanig dat de zodanige in hande van justitie gerake en van voorn. fytelykheid overtuygt wierde,
waar op by de vergadering is geresolveerd en verklaard dat tot ondekking van voormelde uytgevoerde baldadigheden een praemie van 6 ducatons by publicatie zal worden geloof aen die welken den dader of daders van het voormeldte quaed zal komen aen te brengen zodanig dat deselve in handen van de justitie geraken en van het feyt overtuygt werde en teffens en te gelyk den tap en herberg doende burger daer by te doen aenmanen van zig te ontzien van met de laten avond of in de nagt buyten den van ouds hier by vorige resolutien bepaalde uuren te tappen of te schenken op poene en boete daer op des contrarie doende te verbeuren
en hier by den president loco officier gelast om in allen deelen tot ontdekking en tegengaen van verdere baldadigheyden zyn uytterste devore en recherge te doen zoo en als den secretaris gelast en geauthoriseerd hier van de nodige publicatie te formeeren niet alleen maer daer by de wagt doende en gaende burgers aen te manen om daer mede op te sigeleren niet alleen maer teffens daer by deselve aen te manen en te waerschouwe van en dat deselve in allen deelen zig van hen pligtte zullen quyten niet alleen maer op den aenzegging de behoorlyke wagt uuren te doen en te opserveere etc, maer deselve door den vorster op morge zondag te doen publiceren.

Bron: SRE AA Eersel 9 f 73 19-12-1801

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.