Ordonnantie inzake het verpachten van turf aan vreemden (Eersel 1803)

Dat terwyle van tyd zig verscheyde ingesetenen van Luyxgestel en andere zig genegen toonen om aen, tegen als agter 't Cleyn Boxven langst en ontrent de palen en lemiten zoo van 't Luyxgestelse, Postelse, enz. aldaar op het Eersels gebied met cavels af te steke de bovengrond tot en om platte of dikke turf of wel heyvlaggen te steken publicq te koopen,
het welke by dese vergadering in overweging genomen zynde en begrepen zulx niet tot nadeel van dese gemeente te kennen syn,
soo is geresolveerd zoo als geresolveerd wordt by deese dat aldaar in de hey te plaatse voornt van wegens en ten voordeele deeser gemeente met cavele af te steke tot het steken van het of dikke turf of wel om heyvlagge af te doen publicq zal werden verkogt en de cooppenningen of provenu daer van komende by en door den fungeerende borgemeester zal werden ontfangen en in reekening verantwoord werden en tot welke te doene verkoping en assisteering van dien de schepenen Peter Huybregts, Jan Hendrik Blox en den secretaris Adrianus de Bie gequalificeert en geauthoriseerd worde by deese mitsgadres den secretaris hierby gelast en geauthoriseerd om daer van zo te Bergeyck als Luyksgestel by publicatie als by biljetten den vereyschten weet daer van te doen.

Bron: SRE AA Eersel 8 f 156 22-6-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.