Verbod op het verhuren van woningen aan ongeborgde vreemden (Eersel, Duizel, Steensel 1762)

Alsoo haar hoog mogenden by resolutie van den 7 september 1731 aan alle eygenaers, possesseurs of administrateurs van huysen, camers en andere wooningen hadden geinterdiceert om eenige huysen, camers of andere wooningen aan mensen van elders comende te verhueren sonder te hebben behoorlyk borgbrieven en blyk van acte van admissie van de magistraet op verbeurte van 25 guldens soo tot lasten van den verhuerder als huerder waarna deselve haer niet reguleren binnen dese dingbancke het geene niet alleen is streckende tot vilipendie van haar hoog mogende heylsame ordres maar ook tot nadeel van de arme casse deser dingbancke van Eersel, Duysel en Steensel waaraen dikwils soodanige mensen van elders comende of hare kinderen tot armoede vervallende of synde comen te geraken.

Soo is dat myn heeren officier en schepenen deser dingbancke van Eersel, Duysel en Steensel hebben goetgevonden en verstaen te interdiceren aan alle so eygenaers, possesseurs of administrateurs van huysen, camers en andere wooningen binnen dese dingbanke soo als hier mede geinterdiceert wort by desen eenige wooningen aan mensen van elders comende te verhueren of die by haer in te nemen sonder dat de selve alvorens sullen hebben geexhibeert en overgegeven ter secretarye alhier behoorlycke borgbrieven en tefens verkregen te hebben acte van admissie van de magistraat deser dingbanke conform opgemelde haar hoog mogende resolutie of andersints tegens de overtreders rigoreuselyk sal worden geprocedeert en de boete van 25 gulden soo tot lasten van den verhuerder als den huerder daar van gestatueert sal gevordert worden. Dat ook de geene die reets ingekomen syn en borgbrieve syn hebbende de selve sullen moeten exhiberen en ter secretarye alhier overleveren binnen agt dagen na de publicatie deses of dat andersints de gebrekige na verloop van die tyt sullen verbeuren eene boete van drie guldens paratelyk te executeren ten behoeve van den officier voor de eene helfte en de andere helfte voor den arme van de plaats daar de calange sal vallen en ten eynde niemant hier van eenige ignorantie pretendere sal hier van by publicatie ter plaatse sulx gewoonlyk kennisse gegeven worden.

Bron: SRE AA Eersel 4 f 61 17-3-1762

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.