Eed voor een armmeester (Eersel 1804)

Ik belove en sweere dat ik den armen en der selver goederen wel en getrouwelyk zal regeeren en administreren en ook niemand merkelyk te distribueeren dan met consent of op ordonnantie van regenten, dat ik geene vaste goederen, renthen of obligatien de armen competeerende sal vercoopen, veralieneeren, belasten of beswaren dan alvorens daer toe behoorlyk consent te hebben geobtineerd, dat ik alle en een ieder zonder eenige gunst na en zoo als haeren nood is vereysschende en de arme casse lyden ken volgens of ordonn. van bedeeling zal uytdeelen als mede dat ik van mynen ontfangst en uytgave behoorlyke reekening en bewys met reliqua sal doen en verder alles soo als een goed en getrouw armmeester schuldig en gehouden is te doen.
Soo waerlyk magt my god almagtig helpen.

Bron: SRE AA Eersel 1804-1808 voorin

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.