Eed voor borgemeester (Eersel 1804)

Ik belove en sweere dat ik haer hoog mogende de raadspensionaris als regeerders over de Bataafsche republiek gestelt met alle die van wegens deselve als regeerders van en over ons land gestelt gehouw en getrouw zal weesen dat ik den schout en regenten gestelt over onse dorpe alle behoorlyhke eere en respect zal betonen en deselve voor en als gemeents regeerders derselver ordonnantien in alle billykheyt sal obedieeren en volgen ook dat ik alle dorpslasten die betaalt moeten worden wel en na behooren op syn tyd sullen voldoen sodanig dat de gemeente daer door geen schade sal komen te leyden als mede dat ik van mynen ontfangst en uytgaaf ingevolge de resolutie van den landen behoorlyke reekening bewys sal doen en verders dat ik alles sal verrigten hetgeene een goede en getrouwe borgemeesters schuldig, verpligt en gehouden te doen.
Zoo waerlyk helpe my God almagtig

Bron: SRE AA Eersel 10 1804-1808 voorin

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.