Aanstelling, instructie en eed van schutter en bedeljager van Eersel (1808)

Op het gedelibereerde en gearresteerde van den sevende deeser maand maert deeses jaers van 1800 en agt zoo is't dat by ons Peeter Huybregts president, Jan Hendrik Blox en Johannes Fryssen respective leden des gemeente bestuur alhier van Eersel en sulx met voorkennis en toestemming der gecommitteerde by deese aan te stellen soo als aanstellen by deese tot schutter en bedelaersjager over deesen dorpe van Eersel en jurisdictie van dien, den persoon van Peeter de Greeff inwoonder van en al hier te Eersel en zulx en dat tot wederopzegging toe op een tractement van sestig gulden en bovendien een kamisool of wel sogenaamd buyske met een rode craagen met een broek van een middelmatig soort van blauw laken en sulx en dat met een paer schoenen in 't jaer en om de twee jaer een rok in te gaen van en op dato deeses en wat betreft het tractement zulx en dat moet en zal op order van de leden des gemeente bestuur met het vierendeel jaers door den burgemeester aen hem schutter en bedelaerjager moeten worden betaalt mits en dat hy schutter gehouden is en zal zyn om zich in voors. zyne qualiteyt als een deugsaem en eerlyk persoon te moeten gedragen en des post wel en nabehooren te moeten waertenemen, alle schape en rundbeesten of paerden op een anders land of weyden vindende sonder daar toe van d eygenaers tydige en behoorlyk en volgens de wet met permissie biljette zyn voorsien te schutten en teffens op het misbruyke der en van de gemeente of der geerfdens gronden of voorpotingen naukeurig en wel te vigileeren en niet te laten misbruiken nog met turven vlaggen nog met strausel of stroopsel haalen en de misbruykers van dien te schutten en calangieren en deselve dadelyk en tydig aan den schout civiel of des plaatsvervangende over te brengen en sulx en dat sonder aensien van persoon desselfs post wel en nabehooren waer te nemen en alle vremde en ongepermitteerde en niet met permissie biljetten voorsiene bedelaers te mogen of te laten bedelen, maer deselve zulx te moeten beletten en te weere en buyte sette ofte brengen sonder met iemand hoegenaemd over eenige misbruyke te mogen composeeren of te accordeeren maer volgens de wet te moeten aenbrengen en over- en aengeven aen als voormelt en zulx met en dien dien verstande dat den voormelde aengestelde zich onverhoopt niet nabehooren mogte comporteeren dat het ten allen tyden wanneer daer van regenten overreed en volgens plicht hem des functie te ontseggen en den selven op de vrindelyke waar en aensegging niet van desselfs plicht quam te quyten deselve vry zal staan om den zelven van desselfs functie en post te ontsetten na goedvinden sonder de minste verantwoording en met en dat de zelven alvorens in functie te treden gehouden den gerequireerden eed te praesenteeren aen handen van den schout civiel of by desselfs absentie aen des plaatsvervangende.
En heeft den voornoemde Peeter de Greeff in voors. zyne qualiteyt als nu aengestelde schutter en bedelaerjager van en over Eersel en jurisdictie van dien de gerequireerden eed gepraesteerd en zulx en dat met de woorden, zoe waerlyk mogt hem God almagtig helpen aen handen van Jan Hendrik Blox president der regtbank loco officier.

Bron: AA Eersel 11 f 1 11-3-1808

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.