Ordonnantie inzake het verwarmen van de regenten in de kerk (Eersel 1770)

Is aan de vergaderinge geproponeert off het niet nodig waare dat er gesorgt wierde dat geduurende de wintermaanden jaarlyxs des voor- en namiddags onder het houden van den openbaaren godsdienst de magistraat en den heere predicant alhier voorsien wierde van stoven en dat verder daar toe versorgt wierde dat daar aan dependeert.

Waar op gedelibereert synde soo is door heeren scheepen en praedikant alhier als opperprovisoiren der kerke van Eersel geresolveert en vastgesteld, dat jaarlyks op het voorbeeld van andere plaatsen sal worden sorg gedraagen dat geduurende de winter en wel van primo october tot ultimo maart de magistraat en den heere predicant des voor en namiddags in den openbaaren godsdienst voorsien worde van stooven.

Dat vervolgens ten dien eynde den kerkmeester sal worden gelast soo als gelast word by deesen om nu en voorts jaarlix soo veel torf te koopen als nodig weesen sal.

Dat die torf sal moeten gebragt worden in t choor alwaar off wel in de schoolhuysinge den coster des sondags voor den godsdienst het vuur sal moeten stooken om koolen te krygen.

Dat den koster vervolgens de stooven onder syn bewaarens sal moeten houden en sorge dat die op bequaame tyden worden geset en weggegaald en het vuur daar weder uyt werde gedaan.

Voor allen het welke den koster s'jaarlyks sal genieten eene somme van vyff gulden vyff stuyvers en sulks tot wederopsegginge toe. welke somme soo als ook hetgeene wegens de torf en stooven word uitgegeeven aen den kerkmeester in zyne rekening voor goede uytgaaf sal worden gevalideert.

Bron: SRE AA Eersel 5 f 61 10-12-1770

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.