Aanstelling, instructie en eed van de schutter (Eersel 1772)

Op heeden den 16e april 1772 is dor ons ondergesz. praesident loco officier en scheepenen van Eersel met voorkennis en toestemming van setteren en rekenmeesters alhier voor soo verre hun is concerneerende aangesteld soo als wy aanstellen by desen tot schutter en bedeljager over desen dorpe en vryheid Eersel den persoon van Carel Das en sulcx tot wederopsegging toe op een jaarlycx tractement van veertig gulden in te gaan met dato deses en alle twee jaaren een nieuwen rok, des hy gehouden sal weesen voorsz. schutters en bedeljagers plaats behoorlyk en neerstig sal hebben te bedienen, alle schaapen en beesten op een anders land of weyde vindende sonder daar toe permissie te hebben te schutten en aan den heer officier off synen gesubstitueerde aan te brengen, met niemand der schaapen of beesten houdende ingeseetenen te composeeren off accordeeren sonder onsen consente en voorweeten, zig door geen giften of gaaven te laaten corrumpeeren oft van synen pligt te laten brengen ten minsten twee maal in de week op de buyten gehugten en (dagelyks doorgehaald) binnen deese vryheid (off doorgehaald) soo dikmaals als hem geordonneert sal worden te gaan en de ronte doens, alle vagabundeerende en suspecte persoonen bedelaars en landloopers die van geene goede attestatien off passen voorsien syn na bevind van saaken aanhouden off wel inmediaat uyt deese vryheid te verdryven en verders alles te doen hetgeeen een getrouw schutter en bedeljager schuldig en gehouden is te volbrengen, alles op poene van cassatie.

En heeft den voorn. Carel Das belooft allen het gunt voorsz. voor soo veel in syn vermoogen is te sullen volbrengen en nacomen en daar op den eed in handen van den praesident Aarts loco officier gepresteert seggende de woorden soo waarlyk helpe my God almagtig op datum als boven en ten overstaan van de ondergesz. schepenen.

Bron: SRE AA Eersel 5 f 90 16-4-1772

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt 2 oktober 2009.