Instellen van wacht (Eersel 1787)

Vergadering gehouden by president en schepenen van Eersel

In de welke uyt hoofde van de gerugte van diefstallen op nabygelegen dorpen in overweging is genomen of niet nootzakelyk was tot bevyliging van deese plaets de wagte te doen gaan, waer op is goedgevonden en geresolveert dat om de goede ingesetenen deeser plaetse zoo veel mogelyk te bevryden om de wagt zoo wel by dage als by nagte te doen gaen en wel van morgen zondag den 30e september des avonds van tien uuren te beginnen met twee man uyt ieder rot het dorp door en op de uythoeken te patrouilleeren tot des morgens 4 uuren als wanneer er weer twee andere uyt ieder rot zullen ter wagte moeten komen en de wagt en patrouillie te doen tot twaalf uuren des smiddags als wanneer er weder twee uyt ieder rot de en patrouille moeten aannemen tot tien uuren des avonds en zoo volgende tot nader opzegging.
Alles op de gewoone order en peene tegens de onwilligen rotgesellen zullende hier van ieder rotmeester kennis gegeven worden om deese onse order ter bevryding van deese plaetsen zoo veele mogelyk ten uytvoer te brengen.
Aldus gedaan en geresolveert op dato als in het hooft ten raadhuysen van Eersel.

Bron: SRE AA Eersel 7 f 43v 29-9-1787

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009. DY>