Ordonnantie i.v.m. dolle honden ( Eindhoven, Woensel, Gestel, Stryp en Stratem 1782)

Is by de heeren officier, burgemeesteren, schepenen en raden der stad Eyndhoven, mitsgaders officier en schepenen der heerlykheeden, Woensel, Gestel, Stryp en Stratem de navolgende publicatie gearresteert.

Myn heeren officier, burgemeesteren, schepenen en raaden der stad Eyndhoven, mitsgaders officier en schepenen der heerlykheeden Woensel, Gestel, Stryp en Stratum in ervaring gekomen synde, dat in voorsz. stad en heerlykheden nu onlangs eenige dolle of rasende honden langs de straaten en weegen hebben geloopen, welke verscheyde honden hebben gebeeten en men bevreest is voor kwade gevolgen van dien,
soo is 't, dat myn heeren voornoemt aan alle ingesetenen der voorsz. stad en heerlykheeden interdiceeren en verbieden van geen honden langs de straaten of buytens huys los te laaten lopen, maer de selve vast te leggen of in huys te houden geduurende den tyd van een maand na publicatie deeses op verbeurte van drie gulden, ten behoeve van den heer officier voor ieder hond welke binnen voorsz. tyd op straat of buytens huys gevonden sal werden.
Aldus gearresteert by myn heeren voornoemt in hebben vergaderinge gehouden te Eyndhoven den 16 december 1782

Bron: SRE AA Eindhoven voor 1811 2670 f 3v 16-12-1782

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.