BESLUIT van den 6en December 1825 no. 2, nopens de verpligting tot het aannemen van Geslachtnamen, door hun die daarin zijn nalatig gebleven. (Prov. BI. 1825. nr. 142).

De gouverneur der provincie Noord-Braband,

in aanmerking nemende, dat Z. M., bij Besluit van den 8en November jl. (Staatsblad n. 74) heeft goedgevonden, een nieuwe termijn van zes maanden opentestellen, binnen welke zullen gehouden zijn zich eenen vasten Geslachtnaam te kiezen, die genen, welke tot hiertoe nalatig zijn gebleven om zulks te doen.

Schrijft bij deze de Ambtenaren van den Burgerlijken Stand in de Steden en in de Gemeenten ten platten Lande dezer Provincie aan, om aan de uitvoering van dat Besluit, voor zoo veel hun aangaat, de hand te houden en zich overeenkomstig hetzelve te gedragen.

's Hertogenbosch, den 6en December 1825.

De Gouverneur voornoemd, van VREDENBURCH.

Bron: H.J.F. Smeets e.a. Bestuur en administratie der provincie Noordbrabant (Den Bosch s.d.) dl. 1


Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt op 29 januari 2006 door Hein Vera