Resolutie inzake het misbruiken van de vooraard (Hooge- Lagemierde en Hulsel 1786)

Myne heeren den kwartierschout en scheepenen van Hoogemierde, Laagemierde en Hulsel voorgekoomen zyn diverse klagten over het misbruik van de vooraard op alle drie de plaatsen zo is t dat myne heeren de kwarierschout en scheepenen voornoemd by dessen allen en een iegelyk wel expresselyk interdiceeren op de vooraard by en langs de dorpen van Hoogemierde, Laagmierde en Hulsel liggende en met zigtbaare heuvels van de heide afgescheiden geene kuilen te graaven, vlaggen te steeken, strooysel te maayen of te krabben of denzelven vooraard tot eenig andere einde hoe ook genaamd te gebruiken op eene boete van een en twintig stuyvers een derde voor de heer officier, een derde voor den geswooren die de calange doe zal en een derde voor den armmen telken reise en zo dikwyls zy daar op bevonden zullen worden en op verbeurte van de vlaggen en strouwsel welke op order van regenten ter plaatse die bevonden worden gestooken, gemaaid of gekrapt te zyn, zullen worden verbrand en zullen de ouders voor hunnen kinderen en de meesters of vrouwen voor hunne dienstbooden aansprekelijk zyn, werdende de respective geswoorens by dezen wel expresselyck gelast daar op te letten en toe te sien sonder eenige de minste conniventie te gebruiken en de overtreeders direct aan den heer officierr of desselfs gecommitteerde alhier aan en over te brengen

Voorts is by de vergadering geresolveert en gearresteerd dat zo als van ouds den geswooren op deszelfs te geeven relaas van de aanbrenging en calangie der contraventeurs volkoome geloof meriteeren zal de voors boete van een en twintig st. conform de voorstaande publicatie paratelyk door den heer officier zal worden ingevordert en mits dien dezelve boeten nu voor als dan executabel verklaarende cum expensis

Bron SRE AA Hooge- Lagemierde en Hulsel 2 f 53 v 1-6-1786

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.