Descriptie der costuymen ende usantien der vryheyt van Mierde (9-11-1606)

Descriptie van de costuymen ende usantien alsoo men die accoustumeert ende useert binnen die dinghbancke der vryheydt van Mierdtin 't quartier van Oosterwyck in de Meyerye van s'Hertogenbossche geleghen eentsamelyck met die salarissen van schouteth, schepenen, hennen vorster, clerck ende procureurs.

Art I

Item die hooftbancke der voorschreven vryheydt is die stadt Antwerpen ende yemandt hem bevindende hem by vonnisse 't zy interlocutoir oft diffinitive gegraveert, magh voor die wethouderen der selver stadt daer af appelleren.

II

Item die schepenen zijnde beschreven tot eenen sekeren prefigeerden daeghe, by beschrijfbrieven der selver stadt, daer af die stadtbode heeft van de representatie der brieven naer de distantie der selver stadt.

III

Item die schepenen uyt Hooghe-Mierde, Leeghe-Mierde, ende Hulsele vergaderen omme sulcke appellatie behoorlijck met hennen clerck te furneren, inventarium te maken, intimeren daer tegen die partyen, omme die ge-exhibeerde stucken inne recht gedient te sien furneren ende 't geheele processe toe te sluyten, leveren alleen over aen die wethouderen der selver Stadt, die stucken te beyde zyden gedient etc.

IV

Item 't selve proces overghelevert in handen der wethouderen der selver hooftbancken toe gesloten by twee schepenen oft eenen schepene ende clerck, is den schepenen salaris nae die oude gewoonte seven peeters.

V

Item van weghen der selver stadt, wort den schepenen in henne herberghe by den dienaer van der corterroeden, gebracht ende geschoncken ten minsten twee ofte dry gelten wijns, daer toe die selve dienaer gemeynelijk wordt genoeydt ende voor sijnen salaris hem ghegheven sesthien stuyvers.

VI

Item die appellatie is gewoonelyck te geschieden binnen thien daghen nae die pronuntiatie van de sententie ende daer nae binnen dertigh daghen 't verheffen aan die voorsz. immediate hooftbanck van Antwerpen op versteck van appellatie.

VII

Item die schouteth heeft syne boeten in gebannen vierschaere genoegh conform den omligghende bancken resorterende onder de stadt van Antwerpen.

Item etc.

Aldus gedescribeert ten belaste heure majesteyts hoogheden den neghensten novembris anno sesthienhondertses.

Nic. Fabri. sec.

Bron: Costuymen ende usantien der hooftstat ende Meyerye van s'Hertoghenbossche (Den Bosch (Jan Scheffers) 1684).
Deels ook gepubliceerd is M.J.H. A. Lijten, Het burgerlijk proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (Assen 1988).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.