Reglement Hoogeloon, Hapert en Casteren 1682

In den eersten soo is by de voorn. schepenen geordonneert dat niemant en vermagh vleugen beyen te houden sonder met de nabuuren haer consent ende buytenluyden settende heure beyen op de vrunten alhier syn calengeerbaar op elken stok tien stuyvers voor ieder reyse en de selvede beyenstokken te mogen executeeren ten behoeve van den officier dico f 0.10.

Item wie op de kerke ofte deur de glaesen werpt, schiet ofte beschadigt die vervalt in een peene van tien stuyvers ieder reyse ende tot dien de schade te repareeren ende syn calengeerbaar by den officier, coster ofte anderen die sulx hebben gesien dico f 0.10.0

Item die voor de hoopen off afgetekende vrunten misbruykt in vlaggen, heymeyen, turven off andersints die is calengeerbaar voor de eerste reys vyff guldens ende voorts naer meer becalengeeringe te worde verdubbelt ende te betaelen als vooren dico f 5.0.0

Item soo wie opt Venbroek ofte andere gemeyne weyde binnen de afgeteekende paelen raept of afdraegt het mist van de beesten, uytgescheyden de weegen ende straeten die verbeurt twaelff stuyvers ende tot dien haere korven off sacken te verbeuren als voor dico f 0.12.0

Item als gebooden wort straeten te maeken, sant te stoppen, rievieren ende trekgragten te ruymen ende veegen, daer sal die strekste van den huyse met haare ende ander instrument daer toe dienende op de beschyden dagh uure ende tyt ter plaetse daer t hem van de heymraders geassungeert sal werden wel ende diligent werken ende oock sonder consent niet mogen vertrekken op verbeurte van twee stuyvers voor den heymraden ende tien stuyvers voor den geenen die t werk sullen helpen effectuereeren dico f 0.12.0

Item dat niemant in regt off gebannen vierschaar sal mogen komen ageeren ten sy schriftelyke offte met procureur op peene van rejectie

Item dat de ingeseetenen hun geneerende met natte ofte drogge maete, elle ofte voeten, dat die hun sullen mogen houde en moeten naer het gemeen gebruyk der vryhyt Eersel uyt dewelke die van Hapert, Hoogeloon en Casteren syn gesprooten ende tot dien eynde praecise maete ende gewigte te moeten hebben op peene van tien stuyvers van ieder maet ofte gewight 't welk niet naer behooren lank ofye swaer genoeg is te verbeuren ten behoeven van den heer officier dico f 0.10.0

Item als gebabben werd banheymsels te maaken, houtgaeten te besluyten, schoore ende bruggen te repaareren ter plaetse daer 't vereyst wie en foute blyfft verbeurt twaelff stuyvers brabants ten behoeve van den heer officier dico f 0.12.0

Item graghten ofte wallen syn schouwbaer als den officier met gevouwe handen op de rugge agter waerts gaende daer over komen van drie roede tot drie roede elke roede de breuk als voor dico f 0.8.0

Item wie bevonden werd met ongehagte beesten te dryven door de ackers ende een ander beschadigt verbeurt tien stuyvers ten behoeve als voor dico f 0.10.0

Item wie bevonden wert eenigh gras off ander gewas op andermans gronden af te snyden ofte maeyen, de haegen af te stroopen hout te raepen ofte af te kappen verbeurt tien stuyvers en daer en boven hen instrumente ende de schade te repareeren ende voor ende naer de somme dubbel dico f 0.10.0

Item soo wie leem steekt sal gehouden weesen de putten te vullen op eene peene van vier en twintigh stuyvers dico f 1.4.0

Item niemant en sal sig mogen vervorderen eenige meyboomen te haelen ofte eenige moetwillighyt te bedryven met danssen ofte diergelyke ongeregeltheeden ten tyde van houwelykse vergaderingen; wie bevonden sal werden sulx gedaen te hebben sal verbeuren ende vervallen weesen in eene peene van ses gouden realen voor ieder persoon te verbeuren als voor ende daer en boven verobligeert de schade te repareeren op peene van datelyke executie

Item soo wie eenige ruygige schapen off paerden heeft sal de selve op syn erve moeten houden ses weeken en niet langer ende dan verdragte doen op peene van ses guldens soo dikmaels vermaent synde ende deselve schapen off peerden uyt dorpe uytruymende sal verbeuren ses guldens als voor f 6.0.0

Item wie dryfft off vaert door heckenen ende denselve niet toe en doet ende laet openstaen verbeurt f 0.4.0

Item paerden ongespannen ende sonder block ofte veters, verkenen buyten de cooye ongeringht en ongekennist buyten de eygenaers erfve bevonden syn calengeerbaer voor de poene van f 0.8.0

Item drie ofte vier schapen en syn niet schutbaer

Item beestiaelen ofte kudde van schaepen sonder consent wydende op andere even syn calengeerbaer elke kooye op f 1.10.0

Item voor ende naer opganck ende onderganck der sonnen is het schut dubbel

Item soo wie op ongeoorloofde plaetsen komt vorstrusschen ofte gragtrussen te steeken ende den selve binnen agt dagen niet en ruymt, die verbeurt eene gulden tien stuyvers f 1.10.0

Item binnen de paelen ofte hoopen dubbelt

Item dat alle de geenen die keuren op hunne erven hebben, datse de selve in de kerke onder de welke de selve geleegen syn ofte volle vergaderingh sal doen publiceeren ende soo wie op de voors. erve bevonden sal worden egeene wegh met regt daer over te hebben sal vervallen in seeven en twintigh stuyvers aertchyns ende de geene die onder eedt staen sullen mogen calengeeren sonder waerheyt ende de geene die niet onder eed staen met waerhyt ofte getuygen

Item alle buytelinge die in deese banke komen woonen sullen alhier moeten stellen goede sufficiente borge voor de somme van drie hondert guldens ofte wel brengen attestatie van den H. Geest daer sy gebooren syn tot ontlastingh van onsen H. Geest

Item ofte eenige vreemdelingen in deese bank quamen woonen ende geene attestatie en brogten sullen ieder reys door den vorster daer toe gewaerschout synde verbeuren ses gulden te weeten die byde van buyten syn man ofte vrouw

Ende die van binnene van de voorschreve drie dorpen van Hapert, Hoogeloon ende Casteren sal een ygelyck attestatie moeten brengen van syn dorp daer hy gebooren is

Item sal niemant vermoogen in ofte aen te neemen eenige vrouwpersoonen van buyten koomende belast ofte swanger weesende van kinde sonder alvoorens de voors borgh sy gestelt ende gebleeken van hunne residentie ofte woonplaetse van waer sy gekomen syn op de last ende peene van ses gulden dico f 6.0.0

Item sullen alle momboiren en toesienders alle twee jaeren haere behoorlyke reekeninge hunder administratie hebben af te leggen van haeren uytgaeff behoorlyke q.tien brengen van ieder post die drie guldens ofte daer en boven komen te bedragen op een peene van een en twintigh stuyvers ieder reys gewaerschout synde door de vorster f 1.1.0

Item niemant magh eenigh vlaggen ofte strooysel haelen onder andermans erven ofte pootingen op peene te verbeuren van een en twintigh stuyvers dico f 1.1.0

Item niemant sal vermogen syne schapen oude ofte jonge te houden op de gemeente binnen de hoopen op eene peene van seven stuyvers ieder reyse te verbeuren f 0.7.0

Alle heeren schepenen wettige uytgegevene ordonnantien met cennisse van den heer officier off syne gecommiteerden verleent mitsgaders van de tractementen en verschotten van heeren schepenen, officier, secretaris en vorster alreede vervallen ofte nog te vervallen werden meede verclaert executabel cum expensis naer ouder gewoonte

De heeren officier, schepenen, secretaris, burgemeesters, armmeesters, heymradens en alle andere onder gemeentens eed staende hebben vrye keur volgens ouder gewoonte

Heeren schepenen van Hoogeloon, Hapert en Casteren hebben ter manusse des heeren officier de voorenstaende jaerkeure van de misbruykers geweesen executabel en vervolgens den selve gerenoveert ingevolge seeker oudt keurboek van dato den 8e january 1682 waer meede de ondergeteekende sig verklaerden te conformeeren ende het selve te arresteren

Bron: SRE Ra Hoogeloon 4 Jaargeding 10-1-1760

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 28 december 2008.