Concept reglement Hoogeloon, Hapert en Casteren 1780

Art 1

Eerstelyk sal nimant wie hy ook soude syn vermoogen vluggen beyen te setten sonder consent van die geenen die daar bygerft zyn en buyten luyden hunnen byen settende op de gemeente sullen daar toe moeten vraagen consent aan een der scheepenen en van ieder stok betaalen eene st. ten behoeve van de gemeente en sonder consent de selve byen geset hebbende zullende voor ieder stok vervallen zyn in een boeten van tien st. by parate excutie daaraan te verhaalen

2

Wie binnen de hoope of afgeteekende gemeente ofte andere plaatsen sonder consent van officier en scheepen deselve misbruykt in het haalen van strooysel,vlaggen hy te myen, te torven ofte andersinst sullen vervallen in een boeten van vyf gulden de eerste rys en voorts naar meer callangeeringe te worden verdubbelt en booven dien te verbeuren haere instrumenten daar sy meede beesig syn, mitsgaders kar en paart

3

Nimant sal moogen haalen eenige vlaggen ofte strooysel onder een ander syn pootinge of erven op verbeurten van drie gulden en booven dien als op nr 2 staat vermelt, mitsgaaders in de gemeene hyde niet verder als door scheepen sal worden afgeteekent of aangeweesen

4

Wie in de Meulenbogt, de Geelryt, het Venbroek ofte andere gemynte binnen de afgeteekende paalen koomt torf te steeken vervalt voor ieder gestooken torf in de boeten van 12 stuyvers als meede wie bevonden wort het mist van de beesten geraapt ofte afgedraagen te hebben uyt en van de voors Moolenbogt, Geelryt, Venbroek en andere gemyne wyde uyt geschyde de weegen en straaten vervalt iedere rys in de boeten van twaalf stuyvers

5

Wie ongeoorloofde plaatse ofte tyde komt huysvorst, gragtrussen te steeken, verbeurt drie guldens binnen de paalen ofte hoope dubbelt

6

De huys, vorst of gragtrussen sullen moeten gestooken en gehaalt worden binnen de maant september waartoe de ingeseetene by een der scheepene sal moeten haalen schriftelyke permissie en sal een ieder niet meer mooge haale als nodig heeft om op de huysen en branthuysen te gebruyken en sullen die binnen drie dagen na dat de selve gehaald syn op de huysen etc. gebragt of gelyt moeten worden op de boete van drie gulden.

7

Wie bevonden wort de voors. russen aan stukken gestooten, gesneeden ofte in huys gebragt te hebben sal verbeuren alsvoor sullende ook de brandhuysen of schoppen ten dien eynde gevisiteert worden en de gem. vorstrussen alsoo bevonden wordende zal voor ieder verbeuren twee stuyvers

8

Wie leem steekt sal gehouden weesen te blyven een roede van de weegen en de kuylen ofte putten by hen gemaakt weeder te vullen en effene op peene van eene gls

Wie bevonden wort eenige gras of ander gewas op een anders gronden af te snyden te myen oft door de beesten te laaten afwyden de heggen of haagen af te stroopen hout te raapen of te kappen verbeurt eene gulden vier stuyvers en daar en booven haar instrumenten en de schaade te vergoeden en voor en na de sonne dubbelt

10

Wie bevonden wort met ongehagte beesten door de ackers dryvende verbeurt voor ieder de selve tien st.

11

Die bevonden wort met haare schaepen sonder schriftelyk consent van den eygennaar te wyden is ieder schaap callangeerbaar voor twee st. en worden na de sonne verdubbelt

12

Nimant sal vermoogen syn schaapen het sy oude ofte jonge te moogen houden op te gemeente binnen de paalhoopen op peene van voor ieder schaap elcke rys te verbeuren de boete van twee stuyvers

13

Soo wie eenige ruyge beesten schaapen of paarden hebben sullen die op haar eygen erve moeten houden ses weeken en niet langer op peene van ses gulden soo dikwils als hun sulx sal weesen aangesegt door een van de schutters en vervolgens deselve uyt het dorp moeten ruymen op verbeurte van ses gulden

14

Als by regenten gebooden wort straaten, weegen, dyken als andersints te maaken revieren en trekgragten te ruymen ende veegen, schooren en bruggen te repareeren ter plaatsen daar het vereyst ende geordonneert sal worden, mitsgaders gemeentensdyken en ander gronde van de gemeente te beplanten sal uyt ieder huys een man met haar daar toe dienende gereetschap op den bepaalden dagh uuren en plaatsen moeten compareeren en van het te doenen werk niet moogen vertrekken dan nadat het werk sal weesen gemaakt op verbeurte van 12 st een derde part voor die het opsigt en dierexsie over het voors. werk sullen hebben ende de twee overige derde parte voor degeene die het werk helpen efectieeren, waartoe geene kinderen of vrouwpersoonen sullen geadmitteert worden

15

Nimant sal vermoogen in of aan te neemen eenige vrouwspersoonen van buyten koomende belast of swanger weesende sonder alvoorens behoorlyke borg zy gestelt en gebleeken hebben van haare residentie ofte woonplaatse van waar sy gekoomen syn op de boeten van ses gulden

16

Item sal om de twee of drie jaaren ofte soo dikwils als sal worden goedgevonden door den heer officier of syne gecommiteerde op ieder gehugt van den voors dorpen onder eed worden genoomen twee geloofwaardige persoone tot schutters ofte hymraaden als van outs gebruykelyk is, die beneevens den vorster en alle andere onder eed staande persoonen voor nu en als dan by deesen worden geauthoriseert de overtreeders van dit reglement of ordonnantie by ieder der overtreeder van dien te becallengeeren en in de boeten te slaan voor de peenen by ieder articul daer op gestelt

17

Werdende verders geordonneert dat de wagt binnen de gem. drie dorpen sal moeten gaan des winters s avons van tien tot smorgens drie uuren en de ses soomers van savons elf tot smorgens drie uuren wordende voor het wintersaisoen gehouden van den eersten november tot den laasten january op de boeten van eene gulde by ieder schuldige te verbeuren

18

De voors. wagt moet gehouden worden met alle discretie zonder buyten noodsakelykheyt aan eenige huysen te kloppen of rumoer te maaken dan sal de wagt alleen gehouden zyn aan de huysen van den capiteyn en rotmeesters alle uuren eenige teeken van haar waaken te doen op de boeten als voor

19

Item sal de wagt moeten gehouden worden door goede weerbaare mannen voorsien met behoorlyke geweer welverstaende dat geene kinderen nog vrouwspersoonen sullen worden geadmitteert en sullen die geenen die nalatig zyn hier aan te voldoen verbeuren eene gulden en blyvende de ses raadsmannen te Hoogeloon nu synde en namaals koomende mitsgaders de burgemeesters van Hapert en Casteren die in ieder jaar regeeren sullen meede gehouden ieder in syn dorp den daar aan volgende dagh daar van kennisse te geeven aan een der scheepenen in loco gelyk ook meede van alle disorders die soude syn voorgevallen op gelyke boeten van eene gulden te verbeuren

20

Dat de geene welke de wagt houden naukeurigh sullen moeten agtgeeven op alle vreemde sucpeete persoonen welke sy sullen koomen te ontdecken de selven aenhouden en brengen aan het huys van een der scheepenen in die plaats waar de selve worde aagehouden om te worden geexamineert en verhoort

21

Dat de wagt bevindende ofte gewaar wordende dat aan eenige huyse van de ingeseetene eenige molest gedaan wiert de selve gehouden sullen syn de eerste nabeuren op te roepen en daar van kennis te geeven den daader of daaders aan te houden en de selve te brengen als voor

22

Dat de geenen welke de wagt houden de selven sodanig sullen moeten doen dat door hun selfs geene ongeregeltheeden geschieden en mits dien sig sullen onthouden uyt de herbergen om daar te sitten drinken op de boete van eene gulden by ieder te verbeuren die des winters na neegen en des soomers na tien uuren eenige dranken aan luyden van de wagt hebben gegeeven

23

Item sullen de herbergiers nogte andere ingeseetene geen vreemde subspecte persoonen moogen logeeren sonder voorgaande kennisse aangeevinge en permissie van een der scheepenen als voornoemt en sulx op peene by den landen daar op gestelt

24

De persoonen die de wagt houden sullen van alle het geene voorgevalle is moeten des smorgens aan de raadsmannen te Hoogloon en aan de burgemeesters te Hapert en Casteren ieder in syn dorp, gehugt en hartgang kennis geeven op verbeurten van eene gulden

25

Item sullen de voors raadsmannen en burgemeesters gehouden weesen naukeurig sorg te draagen dat alles na behooren geexcuteert en nagekommen wort en eenige ongeregeltheeden tot haar kennisse koomende daer van aanstons moeten kennis geeven aan een der scheepenen in haare respectieve plaatsen

26

Item sullen telkens soo veel persoonen op de wagt moeten compareeren als de omstandighyt der saaken souden moogen vereyssen en daar toe sullen worden geordonneert op de boeten van eene gulden mitsgaders dat die geene welke laatst de wagt hebben gehad soo als van outs aan de geene die op haar volgens gehouden sullen syn de wagt voor sonnen ondergang aan te seggen op peene als voor

27

Item wordt aan alle ingeseetene gelast soo by daagen als by nagten wanneeer eenige veemde of suspecte persoonen gewaar worden daar van aanstons ieder in haar dorpaan een der scheepenen als voor vermelt en welke na bevind van saaken daar van en van alle andere contraventie in deese ordonnantie vervat des nodig vindende aan den heeren officier daar van communicatie te doen

28

De ses raadsmannen te Hoogeloon en de burgemeesters te Hapert en Casteren nu synde en namaals koomende werden by deese geeligeert en aangestelt tot rotmeesters over voors. dorpe en sullen de selve raadsmanen te Hoogeloon ieder insyn gehugt aan de orders in dese ordonnantie met opsigt tot het doen der wagt gegeeven hun des aangande punctueelyk hebben te reguleeren gelyk meede de burgemeesters te Hapert en Casteren sullen gehouden en verplicht syn te doen op peenen elke ryse te verbeuren als voor eene gulde

29

De boetens in dese geheele ordonnantie vervat sulle de ouders voor haar kinderen ende meesters voor haar dinstbooden aansprekelyk syn en de boetens geappliceert worden als een derde voor de heer officier, een derde voor de aanbrenger en het resterende derde part voor den armen van die plaatsen daar de schuldige woont welke peenen en boete by parate excutie en dadelyke uytpandinge sullen worden ingevordert

30

Is eyndelyk nog goedgevonden dat dit regelement na dat hetselve by haar eedele moogende heeren Raade van Staaten der Vereenigede Neederlanden sal weesen geapprobiert in de respectieve dorpe ter plaatse gewoonlyk alle jaaren voor den volken tot der selver narigt sal worden gepubliceert 10-8-1780

Bron: SRE AA Hoogeloon 20 10-8-1780

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.