Verbod om met brandende pijpen over straat te gaan e.d. in Moergestel (1730)

Officier en schepenen der heerlykheydt Moergestel gelet hebbende op haare voorige genomeene resolutien ten reguarde dat nimandt wie het zy met rookende peypen langhs de straaten souden hebben te gaaan doordien daar door groote en droevige ongelucken dickwils komen te ontstaan van brandt als meede ook dat veele sotte en aghtelosse menschen haare assche niet t' eenemaal gedooft op t straat en aan haare assie hoopen komen needer te storten als meede ook met brandende pypen in de schuure gaan om welcke te praevenieeren en ongelucken soo veel mogelyk te verhoeden

Ordonneeren opgemelte offcicier en schepenen alle in en opgesetene mitsdesen haar te waghten van met brandende pypen over straaten off in schuuren te gaan als ook haare assche uyt te gieten anders als volcomen uytgedooft en sonder vuur weesende op poene van drie gulden tot boete te verbeuren voor ider contraversie te executeeren door den officier alhier en op dat nimandt ignorantie kome te praetenderen begeeren dat dese op zondag de tweede july seventienhondert dertigh aan s' heeren gebooden sal werden gepubliceert ende geaffigeert, aldus gereesolveert op dato ut supra

SA Tilburg AA Moergestel 7 f 94 30-6-1730

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.