Aanstelling van, conventie mbt en instructie van de klapwaker van Kerkeinde (Moergestel 1774)

Is by de vergadering aangestelt provysioneel tot nagtroeper Cornelis van Casteren omme de ronde te doen aan het Kerkeynde alhier en niet langer als tot wederopseggens toe om alle nagten te gaan zoo en in dier voegen als het reglement daar van gemaakt is en hem bekend gemaakt is

en sulks uyt kragte van h.h. mog. res. van den 6 febr. 1732 op een tractement (doorgehaald) op soodanige voordeelen als hem diesweegens sullen worden aangegeeven en 's weekelyks daar van op te halen beginnende met den dertiende deeser maant

Fiat deese boovenstaande resolutie en het reglement van den roeper met de lyst hier in gestelt

Actum in den raadhuyse dato als voor

Wy ondergenoemde geneegen zynde alhier binnen deese heerlykheyd tot wederopzeggens toe te laaten gaan een klapwaaker omme te dienen tot veyligheyd als meede om by te onstaane brand ( dat Godt verhoede) aanstonds daar van kennisse te geeven zynde met den anderen om dat goed eynde te beryken geconvenieert, dat ider daar toe 's weekelyks zal geeven zoo als by ieders naam staad uytgetrokken

Den selven nagtroeper sal sig moeten voorsien van behoorlyke geweer en een goede en wel hart slaande klep waar meede hy sal beginnen te slaan voor aan het hekken van den huyse Nieuwenhoff competeerende en bewoont werdende by den heer deeser heerlykheyd en als dan naar dat alvoorens met den klep drie maal sal hebben geslaagen duidelyk en met luyder stem te roepen de klok heeft tien, tien heeft de klok en soo vervolgens te slaan en te roepen alle vyftig schreeden immers soo veel mogelyk voor te huysen en soo in het slaan en roepen van uur tot uur tot smorgen vier uuren in cluys te continueren

Den selven sal van voor het voors. hebben moeten gaan slaan en roepen als voors. tot na den huysinge van Jan van Hulten ten alwaar op 's heeren straat als voor ook sal moeten roepen en soo voorts van daar te gaan over 's heeren straat naar den kerk voor by de woonhuysinge van den drossaart de straat regt uyt voorby het kerkhoff tot voor de huysinge bewoont werdende by de weduwe Johannes van Doormale van waar hy over den kerk pad loopende naar de roomsche kerke sal moeten gaan slaan en roepen als voor voor de poort off heyninge van den roomschen pastoir alhier van waar hy vervolgens sal moeten gaan voor by den roomsche kerk over den Hippelenpad en het kerkhoff soo voorts over 's heeren straten voor by de huysinge van de weduwe Cornelis Baten en soo voorts tot aan het hekken van de pastory alwaar hy ook van uur tot uur sal moeten slaan en roepen als voor

Sulkx gedaan hebbende sal hy weder moeten keeren voor by des heeren hoeve bewoont werdende by Johannes van Gorkum naar den voors. huysinge Nieuwenhof om vervolgens van daar weder om beginnen te slaan en roepen en gaan als voors. geduurende de uuren en tyd voormelt

Indien het mogte koomen te gebeuren dat hy eenig quaat volk gewaar wiert sal hy na omstandigheeden soo hy dat goet dunkt door het continueel slaan van de klep daar van kennisse geeven off andersints in stilte aan den officier alhier om door hem als dan sodanige ordere te stellen als sal goetvinden te behooren

En soo hy mogte werden geattaqueert soo sal hy sig behoorlyk moogen defendeeren ende is het mogelyk soodanige quaddoenders te apprehenderen

Indien hy sag dat er ergens brand was sal hy soo het mogte gebeuren dat die ontstond aan de huysinge alwaar hy syne roete of gank hat in alle delingentie daar toe loopen en de luyden soo deselve in slaap waaren opkloppen en waker te maaken gelyk ook de gebeuren daar naast aan woonende en dan soo immediaat moeten loopen na den coster alhier om door het keppen der klokke vervolgens daar van verders kennisse te doen hebben

Edog soo den brand binnen deese heerlykheyd mogte ontstaan buyten de plaatse alwaar hy ter nagtroepinge gaat soo sal den selven indien gevalle moeten loopen naar den coster om door hem(?) met het kleppen der klokke daar van aan den volke kennisse te geven ten eynden een yder sig in alle gevalle van syn pligt getrouwelyk quyte om den brand helpen blusschen

Den nagtroeper sal alle weeken en wel eerstelyk agt daagen naar dat heeft beginnen te roepen aan de huysinge van den ondergenoemde persoonen op gaan haalen dat geene hem van ider is toegelyt en soo vervolgens is van week tot week geduurende ten tyd voors

Lyst van 58 inwoners die tussen de 2 penningen en 2 stuivers per week betalen (1.8.8 per week)

Bron: SA Tilburg, AA Moergestel 11 f 102 9-11-1774

Alsoo de vergadering volgens derselver resolutie van den 9 november 1774 heeft aangesteld een nagtroeper, zoo wert den selven by deesen zoo lange hy het wel bedient toegelegt een jaarlykx tractement van neegentien guldens in te gaan met den eerste january 100vyfenseeventig en wert den secretaris geauthoriseert het zelve op de tractement lyst te stellen

Bron: SA Tilburg, AA Moergestel 11 f 109 26-1-1775

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.