Ordonnantie tegen hoererye (Moergestel 1775)

Waarschouwinge

Het is sulks dat de hoog moog. heeren staaten generaal der Vereenigde Neederlanden by derselver egtreglement gearresteert den 18 maart 1656 art 73, 74 en 78 hebben gelieven te belasten de officieren en magistraten van de steeden en dorpen naar publicatie van dien alle bordeel, hoerhuysen, mot- en ravothuysen te weeren, verstooren en uyt te roeyen ook geene van dien immermeer te tolereeren als art 74 dat die bevonden worden eenige hoerhuysen op te houden of hem te geneeren met koppelarye en hoeren te beschikken sullen na exigentie van saken aan den lyve gestraft worden en art 78 die in zyn eygen huys bordeel hout zal voor d'eerste ryse daar op bevonden zynde vervallen in eene boete van hondert guldens voor de tweede ryse gegeesselt en gebannen worden.

Dat of schoons binnen deese heerlykheid Moergestel zodanige publicque bordeelen, mot- en ravothuysen etc. wel niet zyn, is het egter sulks dat dagelyks de ontuytigheid, ongebondentheid en heimelyke hoereye alhier in swang zyn, ja dat selfs ingeseetenen vreemde ligtvaardige vrouwspersoonen onder pretext van dienstboden off andersins in hare huysen neemen en logeeren ook sulke die bekend zyn alhier publiecq in onegt van kinde te zyn verlost en die in het verleeden jaare door off van weegens de magistraat alhier naar haare nabuurige geboorteplaats (als haar siek was houdende) is getransporteert dog dewelke des anderen daags daar aan alhier weeder was aangekoomen en nu presumptief weeder in onegt swanger en haar alhier aan het Stokeynde soude ophouden, 't welk alsoo niet en behoort en heimelyke indirecte bordeelhoudinge soude zyn waar door eene boete van hondert guldens wert verbeurt volgens den voors 78 art van het egtreglement allen t welke niet kan nog mag getoleert maar soo veel moogelyk geweert te worden

Waaromme zoo wert mits deesen van weegen officier en scheepenen deser heerlykheid Moergestel alle en een iegelyk ingeseetenen gewaarschouwt haar te wagten van sodanige als voors ligtvaardige bekende vrouwspersoonen onder wat pretext het soude moogen weesen in haare huysen te neemen en logeeren maar in tegendeel daar uyt terstond te doen vertrekken en houden op poene dat andersins jeegens de selve zal worden geprocedeert op het rigoureuste volgens hoogstgemelde hun hoog. moog. egtreglement

En is goedgevonden deese op zondag den neegentiende februart 1775 ter ordinare uur en plaatse alhier te publiceeren binnen deese heerlykheid Moergestel

Bron: SA Tilburg, AA Moergestel 11 f 109v 15-2-1775

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.