Ordonnantie tegen misbruiken door schaapsherders (Moergestel 1776)

Alsoo heeren officier en scheepenen met zeekerheid geinformeert zyn dat inwoonders die alhier schapen houden zonder aansien door der selver scheepers zoo stout zyn geworden dat haar niet ontzien in andermans velden, weyden ja ackers in te breeken met haar schaapen te stouwen en daar door de soodanige velden af te weyden, besayde landen en ook jong en eerst geschooten hout te bederven en alzoo te ruineren, dat ook zelfs de scheepers om niet te worden geattrappeert malkanderen door synen en jongens zelfs van de eygenaars der schapen weeten te waarschouwen dat niet wel mogelyk is haar op de daat te appreheeren en de schaapen alsoo alvoorens van en uyt de goede ingeseetenen hare velden weeten te stuwen en halsstarrig zulks dan te ontkennen, ja selfs met drygementen en met een verheeven hand en messen steekblood te steeken de eygenaars dier landen of haer kinderen als indirect intimideeren en drygen om alsoo hare euvel en ongepermitteerde daaden stoutelyk te pleegen allen 't welke alsoo niet en behoort en door effecatieuse middelen moet werden teegengegaan ende geweert

soo is het dat officier en scheepenen alhier in agt genoomen hebbende het reglement by hun ho. mog. ten dien opsigte aan regenten van St Migielsgestel verleend waar by is geinterdiceert dat niemant wie hy zy met hare schapen in eenige binnenvelden of ackers sullen vermoogen te stouwen om te wyden of ook niet op 's heeren straaten of eenige voorhoven maar dat daartoe over de heerbanen direct sonder stil staan sullen hebben te dryven naar buyten op de gemeene hyde alsoo naar huys koomende insgelyks sonder stilhouden te dryven op eenen poene van drie guldens te verbeuren door de eygenaars der schaapen soo dikwils als sulks zal bevonden worden deese ter contrarie te doen sonder dat deselve haar souden willen of konnen excuseeren sulks door haare scheepers of kinderen buyten haar weeten gedaan te zyn

Ende wert den schutter alhier mits deesen gelast te patroullieeren en daar op nauwkeurig te letten of naar publicatie deses eenige scheepers met schaapen in binnenerve stouwen waar in wiens erve zoo hy die erve kent of die wel anders te onthouden om des noods aan regenten aan te kunnen wysen wat scheepers en wiens sc\hapen het zyn en hoe veel schapen er aldaar by den anderen zyn, dat den selven schutter alsoo op den eed by aanvaarden zyner bedieninge gedaan volkoomen gelove zal werden gegeeven, sullende hy gehouden zyn aanstonds naar bevindige sulks met designatie als voor aan den officier alhier aan te brengen zoo dikwils als het selve geschied omme de eygenaars van de schaapen te calangeeren in eene boete van drie guldens als voors. die met bewys als voor executabel zullen werden verclaart by scheepenen ten lasten van de eygenaars der schaapen te verbeuren twee derde van dien voor den officier en een derde te behoeve van den schutter

En is laastelyk goedgevonden dat deese ten resolutieboeke geregistreert alhier aan 's heeren gebooden drie sondagen agter den anderen sal werden gepubliceert door den secretarius op dat niemant die des aangaat geenen ingnorantie en koome te pretendeeren van deese resolutie

Aldus gedaan en bevonden geresolveert en gearresteert in den raadhuyse op dato voors.

Bron: SA Tilburg, AA Moergestel 11 f 117 9-5-1776

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.