Reglement op de wacht voor Kerkeinde ( Moergestel 1783)

Is goedgevonden de volgende resolutie ordre of reglement tot betere exactitude en vigilantie tot het gaan en patroiljeeren der wagt te arresteren

Eerstelyk zal den rotmeester van het Kerkeynde verpligt zyn selfs in persoon des morgens voor twaalf uuren aansegging te doen aan de personen off ten huysinge van die geene wiens tourbeurt het is de volgende nagt de wagt waar te neemen en vervolgens aan den officier op te geeven de naamen van die geene wiens tourbeurt het is en de aansegging als voor is gedaan op poene van by foute van een off ander te verbeuren dertigh stuyvers

2

En zal die geenen die ter wagt koomt moeten voorsien zyn van een goeden bruykbare snaphaan wel gelaaden met kruyd en kogel voorsien met een goeden vuursteen op de boete van twaalf stuyvers voor ieder mankemend van dien

3

Niemand onder de twintigh jaaren sal men vermogen de wagt te laaten doen op de verbeurte van dertig stuyvers

4

Die geene wiens tourbeurt het is en de aansegging als voor is gedaan sal verpligt zyn des avonds voor het slaan van tien uuren in of by het raadhuys sig gewapend als voor te laaten vinden op poene van dertig stuyvers en die geene die int geheel wegblyft sal verbeuren of vervallen syn in een boete van vyftigh stuyvers

5

Men sal na het slaan van tien uuren moeten aftrekken om te patroiljeeren het geheele gehugd door soo wel langs de klyne als grote weegen tot des morgens drie uuren op poene dat die geenen die bevonden word sig voor die tyd van het patroiljeeren te hebben geabsenteerd sal verbeuren veertigh stuyvers

6

Niemand der geene die de wagt heeft sal vermogen in eenige huysingen veel min in een herberg sig geduurende de wagt tyd op te houden off te gaan sitten op poene van by ieder overtreeding te verbeuren dertigh stuyvers by ieder contraventeur

7

Die geene die de wagt hebben sullen verpligt syn goede toesigt te neemen op de huysen die sy in hunne route passeeren alle suspecte persoonen moeten aanhouden en by den officier aanbrengen

En sal dese wagt en patroilie in alle stilte en sonder geraas moeten geschieden op poene dat contrarie bevonden wordende de contraventeur sal verbeuren eene boete van dertigh stuyvers

Wyders sullen de baassen off meesteressen voor de boetens by hunne knegts off door die geene die voor hun de wagt waarneemen verbeurd aansprekelyk syn

De boetens hierboven gemeld sullen worden geprofiteerd een derde by den aanbrenger en tweederde by den officier

Verders werden alle ende een iegelyk ingeseetenen alhier wel expresselyk geinterdiceert en verbooden eenige vreemde persoonen te logeeren off vernagten op poene van de boete vervat int placaat van de hoog mog. heeren staaten generaal geemaneert in dato eersten april 1738

En om alle voorwentsels van ignorantie voor te komen word den heer secretaris versogt dese op eerstkomende zondag zynde den dertien deeser na klokkeslag ten overstaan van den officier en ten minsten twee scheepenen behoorlyk voor den volke te publiceeren

Bron: SA Tilburg, AA Moergestel 12 f 62v 1-4-1783

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.