Ordonnatie inzake het weiden van vee langs de kanten van erven, etc. (Moergestel 1797)

Overmits de menigvuldige ingekomen klagten dat verschyde burgers al hier zig niet ontzien hun koejen, ossen of ander vee te laten wyden langs de kanten binnen de erven hunnen medeburgers mitsgaders in de klyne weegen en zystraatjes het welk niet en is geoolooft

Is goetgevonden alle en een igelyk by deezen op het ernstigste te waarschouwen en te verbieden zoals gewaarschouwd en verboden wert by deezen dat niemant na de publicatie deezes zig zal veroorloven of verstouten hunne koejen ossen of ander vee te laten wyden in de klyne weegen en zystraatjens veel minder langs de kanten om en binnen de erve van anderen

Dat ook niemand zal vermogen om of in een anders erven gras te plukken of te snyden als andersins op peene dat de schuldigen het zy by schuttinge van hun vee of andersins by calange in peecunieele boetens sullen werden gecorrigeert als na exigentie van zaken bevonden zal werden te behoren

Werdende by deezen niet alleen den vorster en schutter alhier gelast daar op te letten, maar ook een iegelyke burger geauthoriseert de schuttinge en calange te doen en de schuldige aan den drossart alhier aan te brengen

Bron: SA Tilburg, AA Moergestel 13 f 71 sd tussen 13-5 en 9-7-1797

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.