Ordonnantie inzake het verwijderen van wapens e.d. van graven, etc. (Moergestel 1798)

Alzo de municipaliteit van Moergestel door de commissie van binnenlandsche correspondentie uyt het intermediair administratief bestuur van dit voormalig gewest dato 17 juny 1798 zeer instantelyk is aangeschreeven te ondersoeken of binnen deeze gemeente nog emblematat of publieke inschriptien gevonden worden strekkende tot herinnering van het ten ondergebragte foederalisme of andere publieke teekenen teegens de tans gevestigde orde van zaaken strydende

Waaromme alle burgers en ingezeetenen deezer gemeente serieuselyk werden gewaarschouwt en des noods gelast om binnen vier en twintig uren na publicatie deezer te ruymen of in te trekken alle publieke inschriptien, wapenen, afbeeldingen, sinnebeelden en alle andere teekenen teegens de tans gevestigde orde van zaken strydende waar onder de municipaliteit vermeent dat ook wel in het byzonder begreepen is de onnodige vercierselen boven de graven der dooden op het kerkhof alhier, mitsgaders de wapenen en inschriptie welke de municipaliteit vermeend dat nog hier en daar op eenige ouwerwetse glazen aanweezig zyn

Weshalve een ieder die dit aangaat wert gewaarschout aan den inhoude deezes te voldoen en niets daar teegen strydende te onderneemen alzo teegens de overtreeders zodanige maatregelen sullen werden daargestelt als naar omstandigheeden bevonden zal worden te behooren

Bron: SA Tilburg, AA Moergestel 13 f 84v 20-6-1798

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.