Reglement van ordere voor de vergadering van het gemeentebestuur van Moergestel (1803)

art 1

De vergaderingen sullen na gewoonte gehouden worden des woensdags om de veertien dagen des voormiddags ten half elf uuren presies uitgenomen in de vacantien wanneer geen vergadering zal plaats hebben ten zy op convocatie van den president

2

Buiten de ordinare vergaderdagen zo meede in den tyd der vacantien is den president bevoegd des nodig oordelende de vergadering te convoceeren op zodanigen dag al hy zal goedvinden des voormiddags ten tien uren

3

Ieder lidt (zo meede den schout als hy geciteert is) en den secretaris is verpligt de vergadering by te woonen en op het bestemde uur te compareeren op de boete van drie stuivers te verbeuren by die geene welke binnen een quartier uurs na het bestemde uur niet compareert een 6 stuivers boete voor die geene welke voor het schyden der vergadering niet is gecompareert als meede drie stuivers boete voor zodanig lidt welke de vergadering voor het schyden der selve verlaat zonder permissie van de president

art 4

Ingevalle de vergadering door den president extraordinaris is geconvoceert sullen alle de voors. boetens dubbel moeten werden betaald

5

Van de geincurreerde boetens zal notitie werden gehouden om dezelve van de tractementen der leeden of van hunne salarissen te korten geheel ten voordeele van de armetafele deezer gemeente

6

Zodanig lid welke door ziekte absentie of andere wettige reedenen belet is om de vergadering by te woonen zal daar van behoorlyk kennis geeven aan de president en zal ter naastvolgende vergadering de wettigheid der reedenen by meerderheid van stemmen werden beslist

7

Na dat den secretaris de presente leeden sal aangeteekend hebben zal de president ter kennisse en deliberatie brengen

A. De ingekomen resolutien, brieven, publicatien en notificatien van de geconstitueerde magten en collegien

B. De ingediende requesten, adressen en andere particuliere zaaken

C. Vervolgens de mondelinge rapporten, lopende en in advies gehoudene zaken

8

De praesident zal op zyn prae advies moogen concludeeren wanneer de verdere leeden door hun stilswygen toestemmen dog andersins eene hoofdelyke omvrage moeten doen en ingeval de stemmen staaken zal de president beslissen

9

Niemant der leeden zal mogen wygeren zyne stem uit te brengen op de boete van dartig stuivers ten profyte als voor

10

Geene protesten nog advisen sullen werden aangenoomen nog in de notulen geinsereert worden als alleen enkele aanteekening van die geene welke zig met de genoomen resolutie of besluit niet kan conformeeren

11

Ider lid welke iets heeft voor te dragen zal op eenen betamelyke wyze het woord vraagen waar in hem de praesident zal mainteneeren en alle afzonderlyke gesprekken der leeden verbieden

12

In hetr uitbrengen van advisen zal niemant syne meede leeden moogen taxeeren of beleedigen maar altoos met beschydentheid spreeken en indien imand eenige beleedigende woorden gebruikke zal hem de president tot de orde roepen en daar aan niet voldoende het stilswygen opleggen en als dan niet gehoorsamende zal zodanige verbeuren eene boete van drie gulden ten profyte als voor

13

De praesident is bevoegd om de geheymhouding eener zaak aan de leeden op te leggen en hun daar toe op hunnen gedaanen eed te vermaanen en zal den overtreeder verbeuren eene boete van drie gulden ten profyte als voor

14

Alle de boetens in dit reglement vervat moeten zonder eenige korting betaald worden aan den armmeesters deezer gemeente en zal de praesident teegen dit reglement pecceerende het dubbel der voors. boetens verbeuren

15

De president word benoemd volgens de wet, sullende benoeming geschieden in de laatste vergadering voor de expiratie der drie maanden

16

Op versoek van twee leeden van het gemeentebestuur is de praesident verpligt de vergadering te convoceeren en in allen gevalle de citatie vroegtydig ten minsten des avonds te voren te laten doen

17

Ingeval van ziekte of absentie van de praesident zal de laast afgetreeden praesident of wel de oudste der leeden zyn plaats vervangen

18

En nadien uyt hoofde van de kleine uytgestrektheid deezer gemeente het aanstellen van commissien voor alsnog niet zeer noodzakelyk wert geoordeelt zo wert egter de president in der tyd versogt en gemagtigd ingeval hy sulks noodzaakelyk mogt oordeelen als dan dadelyk de vereischte commissien te benoemen

19

Ingeval gecommitteerdens beneevens het gemeentebestuur mogten geconvoceert of vergadert zyn sullen alle zodanige articulen van dit reglement welke welke ten hunnen opsigte van applicatie zyn meede stiptelyk werden geobserveert

Bron: SA Tilburg, AA Moergestel 14 f 117 11-8-1803?

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.