Ordonnantie tot wering van de veepest uit Moergestel (1745)

Alsoo men geinformeert wort dat de besmettelycke sieckte onder 't rundvee van tyt tot tyt sig selve uytspreyt en selfs in naest aangelegene plaetse soude grasseren soo is 't dat off.r en schepenen voorn.t in agt genomen hebbende dat haar ed. groot mog. de heeren staten van Hollant ende Westvriesland in die omstandigheyt by placaet hebben geordonneert dat geene honden soud mogen losloopen alsoo voorheen ondervonden hebben dat door de honden de besmettelycke siecte van 't rundervee van d'eene plaetse tot den andere wiert overgebragt, dat ook in de naastaangelegen plaatse door de regenten aldaer soud syn by resolutie en publicatie geordonneert ider syne honden soude hebben vast te leggen op seekere poene alsmede dat alle en een iegelycke daer by wierden geauthoriseert de loslopende hinden te mogen doden

Soo is 't dat off.r en schepenen voorn.t omme soo veel mogelyck precoutie te gebruycken (onder Godes zegen) tot weringe der grassende ziekte onder 't rundervee goetgevonden hebben aan alle en een iegelycke in en opgesetene deser heerlyckheyt te ordonneren dat sy aanstonts na publicatie deses de honden sullen hebben vast te leggen tot er tyt toe daer ontrent nader sal werden geordonneert op poene van twee gulden tien st. te appliceren twee derde voor den officier en een derde voor den arme alhier

Weyders werden alle en eene iegelycke inne en opgesetene geauthoriseert om alle loslopende honden op staende voet van 't leven ter doot te mogen brengen als mede dat indien er eenige rundvee huyden, smeer of roet van elders in dese heerlyckheyt mogte werden ingebragt soodanige ter plaetse daer die bevinden aanstonts te doen stille houden en d'invoerders of dryvers van dien immediaet by den off.r of derselver absentie aan een regerent schepen in arrest te brengen omme deselve te examineren of met behoorlyke beedigde attestatie in gevolge 't placaet van haer ho mo de heeren staten generael der Vereenigde Nederlanden ten dien opsigte geemaneert over de generaliteyt in dato 6 november 1744 syn voorsien omme na bevindinge van saacke daer ontrent te handelen ingevolge gemelte placaet

Eyndelyck wert aan alle innegesetene geordonneert dat indien eenige sieckte onder haer rundvee 't geen God verhoede quam te ontstaedn sy 't selve aenstonts sullen hebben bekent te maken aan den off.r of een regerent schepen omme als dan soodanige precautie te gebruycken als men sal nodig oordelen als mede dat ssodanige persoonen alwaer de sieckte mogte comen te ontstaan gehouden sullen syn in de kercke of by andere mensche komende andere klederen aen te doen als waer mede sy over de voorn. beesten gaen

En is goetgevonden dese aen s'heeren gevoden alhier ter ordinaire plaetse alwaer men gewoon is publicatie te doen op heden by clockegeslag door den secretaris ten overstaen van de off.r en twee schepenen te laten publicere als mede nog op aenstaende sondag ter ordinaire uur en plaetse voor den volcke, aldus gedaen en gearresteert in den raethuys alhier op dato als boven

Bron: SA Tilburg AA Moergestel 9 f 58 27-1-1745

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.