Ordonnantie tot wering van de veepest uit Moergestel (1759)

Alsoo men niet sonder reedenen bedugt is dat den besmettelycke siekte onder het runder vee sig alhier sou hebben geopenbaart soo is het dat officier en schepenen hebben goetgevonden mits desen de volgende pracautie tot weeringe soo veel mogelyk van 't overbrengen dier siekte te neemen en te ordonneren

Eerstelyke dat alle ingesetenen in welkers stallen gem.t siekte praesumtief sig quam te openbaaren haare beesten alle op stal te houden en de selve stallen wel digt toe te houden als meede dat indien eenige beesten komen te sterven ( t geene Godt voorts verhoede) dat de soodanige diep ten minsten drie voet onder de aarde ten eerste in de grond sullen hebben te begraven soodanig dat de selve off een gedeelte van dien niet door honden werdt opgegraven om te versleepen, dat de voors. begraving binnen 24 uuren sal moeten gedaan worden

Wyders werden allen ende eenen iegelyke geordonneert der selver honden vast te leggen en houden tot naarder ordre sal werden gestelt tot en om de selve los te mogen laten loopen alles naar omstandigheyd van saacken op poene van vyff guldens voor ider hondt de welcke van de ingesetene alhier sullen bevonden werden los te loopen en den werden den vorster en dinder mitsdeesen gelast daar op te passen en aanstonts van de los loopende honden en wie de selve alhier toebehooren aan den offcier kennische te geven om ingevolge h. ho. mo. placaat van den 17e feb. 1745 te procederen en is goedgevonden dese aanstaande zondag naar voorgaande klocqueslag door den secretaris den welcke alhier aan s'heeren gebooden voor te leesen

Sa Tilburg AA Moergestel 10 f 25 5-12-1759

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.