Premie op het vangen van vossen in Moergestel (1732)

Is ter vergaderinge voorgebragt, dat van tyd tot tyd alhier is komen aan te groeyen en vermeerderen meenighvuldighe vosschen soo danigh dat door deselve werden vernielt en geruineert niet alleen de wiltbane alhier maar ook de goede innegesetene haere hoenderen tot groote naadeel en schaade van deselve omme welcke soo veel mogelyk te beletten en in 't vervolgh te prevenieeren hebben officier en schepene goedtgevonden en nodigh geoordeelt te stellen eene premie soo deselve stellen mitsdeesen voor ideren vos die binnen dese heerlykheyd sal werden gevangen de somme van twaalff stuyvers sullende diegeene die deselve gevangen hebben haar daar meede moeten addresseeren aan de heere drossaard alhier omme by den selven te werden geexamineert en daar van den cop te doen neemen omme daar omtrent alle fraudes te voorcoomen als wanneer door den voors heere drossaardt op eenen borgemeester aan den vanger of vangers dier dieren een ordonnantie sal werden gegeven tot voldoeninge der voors. premie

Bron: SA Tilburg AA Moergestel 8 f 33 2-7-1732

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.