Eed voor burgemeesters van Oerle (1786)

Wy belooven en zweren dat wy de hog. mog. heeren staten generael der Vereenigde Nederlanden altyd houw en getrouw zullen wezen, dat wy den schout en scheepenen gestelt over onze dorpen alle behoorlyke ere en respect zullen betoonen ende zelve voor onse regeerders erkennen, derselver ordonnantien in alle billykheit obedieeren en volgen,
dat wy alle dorpslasten die betalet moeten worden wel en na behoren op syn tyt sullen voldoen sodanig dat de gemeente daer geen hinder of schade zullen lyden als meede dat wy van onsen ontfangst en uytgaeve ingevolge de resolutien van haer hoog. mog. en ed. m. behoorlyke rekening bewys zullen doen en verders alles zullen doen hetgeene goede en getrouwe borgemeesters schuldig, verpligt en gehouden zyn te doen.
Soo waerlyk helpt ons God almagtigh

Bron: SRE AA Oerle 9 sf 1786

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.