Eed voor den arm- off h.geestmeester van Oerle (1786)

Ik beloove en sweere dat ik den armen en derzelver goederen wel en getrouwelyk zal reegeren en administreeren en ook niemant van den armen iets merkelyks te distribueeren dan met consent van heere regenten, dat hy geene vaste goederen of capitalen den armen competeerende sal verkopen, verhuuren en belasten of veralieneeren dan na alvorens consent en authorisatie van heren scheepenen of regenten geobtineert te hebben.
Dat ik alle en een ygelyk sonder eenige gunste sal uytdeelen so als haren noot is vereysende ende gelegentheid der arme kasse lyden kan, als meede dat ik van mynen ontfangst en uytgaeff behoorlyke rekening, bewys ende reliqua sal doen ende verders alles doen hetgeen een goet en getrouw armmeester schuldig is ende gehouden te doen.
Soo waerlyk helpt my God almagtigh.

Bron: SRE AA Oerle 9 sf 1786

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.