Aanstelling van en instructie voor een heimrader. Oerle 1800

By de municipaliteid van Oerle is goedgevonden en verstaan te committeeren en aan te stellen gelyk zy doen by deesen Willem Hymans tot hymryder en oppasser op alle beesten en schaapen welke in particuliere erven en bossen als mede in gemeentens houtwassen mogten bevonden worden als mede op alle misbruyke op den aart alhier met magt om de geene welke sonder schriftelyk consent van den eygenaar op eens anders erff met zyn beesten of schapen bevonden worden, als ook die geene welke den aart misbruyken te calangieeren en de boetens daar toe staande volgens de regelementen daer van geformeert in te vorderen en zulx op een jaerlyx tractement van twaalf guldens. Ingaande met dato deese en zulx tot kennelyk wederseggen van byde.
Actum Oerle den derden february agtienhondert.

Bron: SRE Oerle 9 f 126 3-2-1800

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.