Reglement tegen misbruik van de vooraard van Kerkoerle en Berkt (1802)

Vergadering gehouden van scheepenen, borgemeester, armmeester en verschydene ingesetenen van den dorpe Kerkoerle en Berkt.

Maandag den 3 mey 1802

Is by de vergadering in overweging genomen, dat dagelyx klagten aen regenten is voorgekoomen over het misbruyk van den vooraert aen die van Kerkoerle en verdere onderhorige ingesetenen uytgegeven, zoo dat ingeval hier innen niet spoedig wierd voorsien het te vresen was dat voors. vooraart geheel bedorven zal worden, waeromme by de vergadering is geresolveert een reglement tot conservatie van den gemelde vooraert te arresteren zoo als zulx geschiet by deesen en waar na een ider zig presiselyk zal hebben te reguleren en zulks op de boeten hier na gespecificeert.

art 1

Eerstelyk wort wel expresselyk verboden dat nimant wien hy zy met twee schuppen op den vooraert sal mogen koomen om daer mede te turven op verbeurte niet allenig van de tweede schup, maar bovendien nog een boeten van drie gulden.

2

Item zal jaarlyx by scheepenen en hymryder worden gereguleert op welke dage de ingezetenen op den vooraert sullen mogen turven en welke dagen en uur wanneer te beginnen by publicatie jaerlyx aen den volke zal worden bekent gemaekt en zal nimant wien hy zy, zig voor dien tyd of uur op den vooraert mogen begeven om turf te steeken op eene boeten van drie guldens voor ider die also bevonden wort uytgezondert dat het aen de ingezetenen zal vrystaen om voor den tyt honger turff te mogen steken en halen dog niet anders als binnen de paalhopen die daer toe nog dit jaer zullen opgeschoten worden en daer over bevonden worden zullen de voors boeten voor ider contraventie verbeuren, dog zal een ider niet meer als een aardkar van dien turff teffens aen syn huys, schop, schuur of erf mogen hebben op de boeten als voor.

3

Item en zal nimant vermogen eenige groesturff buyten zyn cavel te mogen steeken, als mede volstrekt geen huys, vorst of putrussen zonder alvorens daer toe verkregen te hebben schriftelyk consent van scheepenen en hymryder als mede op eene boete van die guldens.

4

Item en zal het aan nimant gepermitteert zyn om op den vooraart eenige de minste turff te mogen steeken (den hongerturff uytgeschyden) als op de dagen welke jaarlyx door schepenen en hymryder daer toe zullen worden gestelt op verbeurte van den gestoken turf niet alleen maar boven dien op eene boeten van drie guldens voor ider contraventie.

5

Item en zal nimant van nu voortaen op den vooraert eenige vlaggen mogen steeken, hyde mayen of plukken op verbeurte van de vlaggen of hyde en boven dien voor den eersten rys eene boeten van drie gulden en voor de twede rys also bevonden wordende eene boeten van ses guldens.

6

Eyndelyk zal het aan nimant vry staan om zig over den palen van den voortaart te begeven om aldaar turf te steeken, te vlaggen of heyde te maeyen of plukken op peene zoo zulks bevonden wort te verbeuren voor ider rys eene boeten van drie guldens.

7

De boeten in dit reglement vervat zullen paratelyk en by panding door den hymryder worden ingevordert en in geval de panden binnen drie dagen niet gelost worden publicq tot verhael van de boetens worden verkogt, waertoe den hymryder in der tyt by deeser wort geauthoriseert en welke boeten verdeelt zullen worden, een derde voor de fungerende officier, een derde voor den armen alhier en het overige derde part ten behoeven van den hymryder en zal tot in agt neming van alle het geene in dit reglement is bepalet jaerlyx den afgegane borgemeester van Kerkoerle in qualityt als hymryder fungeeren en by wygering van dien zal als dan een ander persoon daer toe worden aangestelt.

8

En zal dit geformeerde regelement alvorens het zelve effect zal zorteren aen den volke alhier behoorleyk worden bekent gemaakt op zondag den 16e mey deses jaers en vervolgesn jaerleyx op den tweden zondag in de maant mey worden gepubliceert ten eynde een ider zig daar na zal konnen reguleren.

Aldus geresolveert en voorschreeve reglement gearresteert in onse vergadering binnen Oerle op dato als in het hooft deeses by den ondergetekende.

Bron: SRE Oerle 9 f 154 3-5-1802

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.