Eed van de leden van het gemeentebestuur, waaronder de schepenen (Oerle en Meerveldhoven 1803)

Ik beloof en sweer plechtig dat ik den post als lid van het gemeentebestuur (of gecommitteerde) my opgedragen als een man van eer na myn vermogen zal waarnemen,
dat ik alle de belangens der gemeente zoo veel ik kan zal behartigen, de gemene rust en welvaart na myn vermogen zal bevorderen,
dat ik zal toesien, dat binnen deese gemeente en hare jurisdictie geen inbreuken op deselver ingeseten geschieden,
dat ik niet zal openbaren eenige acten of besluyten welek uyt haaren aart gehymhouding vereysschen,
dat ik getrouw zal nakomen de staatsregeling, het departementaal reglement voor Braband en het reglement op het bestuur deser gemeente en jurisdictie vastgestelt en daar van nimmer om vriendschap of maagschap, lief of leed, giften of gaven, zal afgaan en dat ik om deese myne bediening te bekoomen geen aansoeken veel min eenige toesegging heb gedaan of giften of gaven heb belooft, geeven of doen geeven of beloven, geeven of doen geeven zal direct of indirect, nogte ook niet in het begeven van ampten of bedieningen die ter dispositie van het gemeente bestuur staan, door enige giften of gaven direct of indirecht reeds ontfangen of nog te ontfangen my zal laten vervoeren.
Zoo waarlyck helpe my god almagtig

Bron: SRE Oerle 9 f 169 19-4-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.