Publicatie van de kwartierschout, schepenen en regenten inzake het tegengaan van bedelen door vreemdelingen (Oerle1675)

Alsoo syn hooch. eed. ende welgebooren heere myn heer Martinus Christiaen Sweerts hooftschouteth des quartiers van Kempelandt ende dese vryheyt ende dinghbancke van Oerle en de Merefelthoven, mitsgaders de heeren schepenen ende regeerders der selver vryheyt hebben goetgevonden ende verstaen terwyle daegeleycx hoe lancx hoe meer groote ende menichfuldighe aenclachten ons door de ingesetenen respective der voers. vryheyt ende dinghbancke van Oerle ende Merefelthoven wierden voorghebracht hoe dat diversche armen buyten dese onse jurisdictie woonachtich ende andere vreemde schafuyten hun niet en ontsien de goede ingesetenen der voornoemde vryheyt by dreyghementen ende andere smaedelycke beiegeninghe daeglycx coomen aff te dwinghen omme aelmoesse aen haer te geven ende om sulcken onbequaemheden te voercoomen ende te beletten soo ist dat syn voornoemde hooch eed. ende de geseyde regeerderen hier boven genoemdt hebben geordonneert ende beveelen, ordonneeren ende beveelen by deesen wel expresselycken dat de voerseyde ingesetenen van wat staet ende conditie hy mochte weesen van nu voortaen werden gelast om aen ghene de minste vreemde armen offte vuythemsse schafuyten meer aelmoesse te mooghen vuytreyken dan alleen aen de armen in dese voers. vryheyt ende dinghbancke woonachtich ende geboortich weesende op eene peene van een ende twintich stuyvers soo dickwils contrarie tegen deese onsse ordonnantie ende bevelen diende aenden voors. heere hoochschout etc. te verbeuren welcken peene ingeval by de voers. regeerderen tot lasten van de gene contrarie als voor doende executabel verclaerende ende dat d'arme ingeboorenen mits deese oock werde gewaerschout des weeckx niet meer te gaen dan smaendaeghs ende donderdaeghs in de weecken en de werdt den vorster offte gerichsboode wel scherpelycken mits deesen gelast ende gewaerschout om goede sorghe ende reflectie te neemen opdat geene van de voers. vreemde natie in onsse voers. bancke mach werden bevonden, voer welcke oppassinge den voers. vorster van ider persoon integendeel van dese onse onsse ordonnantie doende sal genieten een derdendeel van de voers. peene ende op dat niemandt hier van ignorantie hebben te pretendeeren, sal dese ordonnantie doer den voern. vorster werden gepubliceert ende geaffigeert daer men sulc gewoonelyck is te doen.
Aldus gedaen ende gepasseert in volle collegio ende vergaederinghe op den 28 october 1675

Bron: SRE AA Oerle 187 28 october 1675

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.