Publicatie inzake de verplichting tot het tonen van ontlastbrieven door degenen die zich in Oerle vestigen (15-12-1697)

Dat alle die gene van buyten geboren hier syn comen woonen ende hier kinderen geboren hebben, zullen moeten brengen ontlastbrieven van de armen aldaer, ryck ende arm niemant vuytgescheyden binnen den tyd van 30 daegen op pene van 12 st. alle 8 daegen te verbeuren, paratelyk te executeren sonder fout alle aght daegen precies ende in welckers huysings die woonen sullen oock verbeuren 12 st.alle 8 daegen soo lange de borghbrieven niet en syn gebraght, niemant en sal syn verschoont sonder fout ende en sullen van den armen hier niet eenen st. meer genieten voor dat de ontlastbrieven syn gebraght, verder sal een yeder syn kinderen ter secretarye moeten laeten aenteeckenen die hier in 20 jaer syn gebooren binnen of buyten niemant vuytgesondert ryck of arm ende sullen voor yeder kint maer moeten betaelen een st. ende die voorts geboren worden 2 st. ende sullen die het niet en doet verbeuren 6 gulden paraet te executeren ende en sal niemant meer getrouwt worden van buyten voor de borgvrieven syn gestelt, niemant en hoeft meer te dencken dat het niet en sal aghtervolght maer paraet geexecuteert worden voor de boeten sonder fout en sal yeder de borghbrieven moetend haelen eens worden daer toe aengemaent, maer niet meer maer de boeten moeten betaelen en yeder verhoede schade en voldoe dese ordonnantie, die gene de ontlast brieven brengen sal men des begeerende van den aremen betaelen daer voor eenen patacon, die den secretaris sal geven.

Bron: SRE AA Oerle 196 (15-12-1697)

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.