Brandreglement Oerle en Meerveldhoven (1803)

Is by de voors. gemeente bestuuren der voors. dorpen in acht genomen wat schadens en ruine de ingesetenen door den brand dikmaals koomen te lyden en het nadeel daer uyt voordkomende welke door de gemeentens in cas van opbouw van de afgebrande huysen, schuuren, etc. nog moet gedragen worden, welke brand veeltyts word veroorsaekt door negligentie en versuym der ingesetenen, waaromme om zoo veel mogelyk daer innne te voorsien is goedgevonden te maken en te formeren het navolgende brandregelement en zulks ter voldoening aan den 31 art. van het district en gemeentensregelement voor het kwartier van Kempelant gearresteerd en geapprobeert.

Art een

Eerstelyk dat voortaen nimant wien hy zy zoo min ingeseten als vreemdeling met een rokende pyp zal mogen gaen over de gemene straten zonder voorsien te weesen van een behoorlyk dopie of deksel daer op, als mede dat het aen nimant int geheel zal vrystaan om rokende met of zonder dopie in enige schuuring, stalling of schoppen te koomen of aen hooy, stroy of turfmyten iets by te brengen of aff te halen, ook volstrekt niet met geen lamp of kaers in of aen voors. plaetsen mogen verschynen en dus zal een ider der ingesetenen deser voors. dorpen gehouden en verpligt wesen zig te voorsien van een behoorlyk lantaern, digt met glas of hoorn.

twee

Nimant zal voortaan enig vlas of hennip in de bakovens of daar boven mogen leggen om te droogen, veel min by avonde by het licht mogen braaken, zwengelen of hekelen, maar zullen gehouden zyn braakhuysen te maken ten minsten zes roeden van de huysinge.

drie

Ook zal niemant eenige turf of andere brandstoffen mogen leggen ontrent den vuurhaard dan ter destantie van 6 voet gelyk mede de ouders zorgvuldig zullen moeten toezien dat de kinderen met geen vuur buytens huys zich vertoonen of vuur stooken op de gemene straaten, geene ashoopen zullen mogen gemaakt worden dan een halve roede lengte van den huyzen, schuur, stal of schoppen en zal een ieder telkens noch gehouden zyn om een hol in den ashoop te maken en de heete asse daar in te doen en vervolgens toe te schieten en zullen de ashoopen welke als nu bevonden worden dichter te leggen als voors. na gedaane aanzegging binnen agt dagen moeten geruymt weesen en word wel expresselyk verbooden om geene asschen van het vuur of vuurhaard komende in stallen, schuuren of schoppen te mogen leggen en ingeval iemand die in zyn kamer of ander vertrek van zyn huys zoude willen bewaaren zal alvoorens moeten kennis geven aan den president om na bevind van zaaken te konnen toestaan of weygeren.

vier

Word geordonneerd dat die ingesetenen welke geene gemetzelde schouwen hebben gehouden zullen weesen te maken een steene vuurhaard ter hoogte van 3 voeten en te zorgen dat de geschyndelde of gelookte schouwe na behooren met leem zyn besmeerd, zodanig dat nimmer daar inne eenige opening zal mogen gevonden worden, zullende op ieder schouw een schoorsteen van behoorlyke hoogte boven de vorst uytsteekende gemetseld worden, gelyk mede ook niemant eenige hooy, strooy of turf tegens de schouw zal mogen leggen als ten minsten drie voet daar af.

5

Een ieder ingezetenen zal gehouden weesen zyn bakovens wel te voorsien en zo hy die buytens huys heeft leggen ten minsten 50 voeten van het huys, stal, schuur of schop te blyven en zo eenige van dien ovens binnen de huyzingen zyn leggende, zo zal de schoorsteen daar die ovens leggen, gemetseld moeten zyn en ten minsten vier voet boven het dak uytkomende, zullende de schouw dik met leem besmeerd en den bakoven van boven, bezyde en van onderen wel onderhouden worden en wel zorgdraagen, dat geenen brandstoffen daer op of tegens gelegt worden en zal zo dra eenige scheuring zich daer in ontdekken, dadelyk worden voorzien.

ses

Het zal aan niemant vrystaan om zyn bedsteede van boven met hooy, strooy of andere brandstoffen te mogen dekken en speciaal na bed gaande eene brandende lamp daar in of aan mogen hangen.

zeven

Een ieder huysgezin zal gehouden weesen binnen den tyd van 14 dagen na den dag der publicatie zich te voorzien van een lantaarn, emmer en ladder, bequaam om in kas van brand gebruikt te konnen worden, welke emmer vol water met de lantaarn en ladder by het voeren der brandschouw buyten voor ieders woning zal moeten staan ten blyke dat aan die orders is voldaan.

agt

En ieder zal moeten zorgen, dat zyn put behoorlyk is geveegt en gediept en dit tot voorkoming van ongelukken omheynen met een behoorlyke kuyp, als mede dat de waterkuylen jaarlyx in het najaar (zo van de gemeente als van particuliere) door ieder buurt worden uytgeschooten, zodanig dat zoo wel deselve als de putten altoos zo veel mogelyk van water zyn voorzien.

negen

In kas van brand zal den eygenaar of wel de naaste gebuuren gehouden zyn direcht kennis te geeven aan den president of dichste bywoonende scheepen, om de nodige orders te konen(!) stellen, zullende vervolgens aanstonds de klok getrokken worden wanneer uyt ieder huys een persoon zal moeten komen tot adsistentie gewapend met een emmer om den brand te helpen blussen.

tien

Ingeval by het voren(!) van de brandschouw het welk zal geschieden in de maand mey en september bevonden word dat de ovens of schoorsteene niet behoorlyk zyn voorzien zo zal schout en scheepenen het recht hebben om door den vorster of timmerman of metzelaar het een en ander te laaten in slaan, den bewoonder ordonneeren ten minsten om de schouw opnieuws op te maken en niet te min zal den gebreekigen verpligt weesen de hier na gestatueerde boeten te betaalen.

elf

De herbergiers welke uytspanning houden, welke hangblakers in hunne stallinge of schuuringe zyn hangende zullen moeten zorgdraagen dat de gemelde blakers met glas of hoorn zyn voorzien, ten eynde de lamp of kaars daar niet kan uytvallen.

twaalf

Wordende aan alle herbergiers verboden om aan de ingezetene eenige drank te mogen tappen of schenken of met de kaart te laaten speelen des winters na tien en des zomers na elf uuren en word voor het winterzaysoen gehouden van september tot half maart, zullende dezelve ingesetenen op verzoek van den weerd of weerdinne alsdan verplicht zyn na huis te gaan en dat specialyk omdat men meermalen heeft ondervonden dat de ingezetenen snagts uyt de herbergen gaande beschonken zynde met een rokende pyp over straat gaande en zo in een schop of schuur met de rokende pyp neervallende gaan slapen, waar door zeer lichtelyk brand word veroorzaakt.

dertien

De boetens voor ieder contraventie in dit reglement vervat worden gesteld op eene zomme van drie gulden, te verdeelen in drie deelen als een derde voor den aanbrenger, een derde voor den schout civiel die de callange doet en het overige derde voor den armen van de plaats alwaar de bekeuring geschied en zullen de ouders voor hunnen kinderen en voor hunne dienstboden aansprekelyk zyn en alle welke boetens by parate executie door voorn. schout civiel zullen worden ingevordert.

veertien

En zal dit regelement alvorens het effect zal sorteeren ter approbatie worden gezonden aan het departementaal bestuur van Braband en by dezelve geapprobeerd zynde vervolgens aan den volken van ieder plaats worden bekend gemaakt na welke tyd het zelve zal beginnen te werken gelyk zulx mede jaarlyx op den eerste zondag van den maand mey nader zal worden gepubliceerd op welke dag het keurboek over deese gemeente gearresteerd mede moet worden afgekondigt.

Aldus gearresteerd by de voors. gemeente bestuursleden en gecommiteerden der voors. dingbanke binnen Oerle dese onderteekend hebbende.

Bron: SRE AA Oerle 9 f 185 5-9-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.