Reglement en lyst volgens welke ten behoeve van hoofman en deeken der schuttery van St. Jan tot Oerle sal worden geheven het regt van de waag tot Oerle voorn (1763)

Art 1

De waagmeester of zyn collecteur zal ontfangen van de vercopers van alle waren en koopmanschappen hier ondergemeld die de in de waag zullen gewogen worden dog van geene anderen so veel als by ider der selve staat gespecificeert te weten
van yder 100 lb tabak twee stuyvers
en met de kleyne waag gewogen worden onder de 100 lb tegens drie stuyvers van het 100 lb
van yder beest met breede tanden twee stuyvers
van de wol die te Oerle verkogt word tegen drie st. de 100 lb
van yder steen vlas die te Oerle verkogt word een oort stuyver
van het mout dat tot Oerle verkogt en gelevert word tegens twee st. van het 100 lb min of meer na advonant
van een busselen gaaren van ider agt lb twee oort stuyvers
wegende daar onder een oort stuyvers
en daar boven na advonant
van ider geheel beest of varken twee stuyvers
van een kalf eene stuyver
van een schaap eene stuyvere
van een hesp of ham van agt lb en daar onderen een oort stuyvers
van ieder steen pluymen een oort stuyvers
min of meer na advonant
van ieder steen wille een oort stuyvers
min of meer na advonant
van ieder agt pont cooper een oort stuyvers
min of meer na advonant
van ieder 100 lb yzer twee stuyvers
min of meer na advonant
van ieder 100 lb booter drie stuyvers
min of meer na advonant
van ieder agt lb ruyt een oort stuyvers
min of meer na advonant
van ieder huyd die in de waag komt drie oort stuyvers
De pagter sal gehouden wesen in het declaren van het wegen de ponden te speceficeeren na aftrek van het opgewigt en sulks
van de tabak 13e lb op het hondert
van de boter 5 lb op het hondert
en met de kleyne na advonant
van het garen een loot op het pond
van speck of hammen 2 lb op het hondert
van rundvlees 4 lb op het hondert
van yzer 2 lb op het hondert
van wol een pond op het hondert
. En ingeval eenige andere goederen hier boven niet gespecificeert door uyt en ingezetenen vrywilligh in de waag mogten gebragt worden om gewogen te worden sal van dezelve betaald worden met de kleyne tegens drie stuyvers het hondert lb en met het hondert of gros tegens twee stuyvers

Art. 2

De contraventeurs van dit reglement en lyst zullen verbeuren een boete van vyftien stuyvers voor de kleyne waag en van dartig stuyvers voor de groote waag.

Art. 3

De winkeliers en kooplieden tot Oerle sullen van de goederen hier boven gemeld komend van beslooten steeden die zy inslaan vry en exempt zyn en zullen deselve goederen onder de agt ponden ten haaren huysen mogen uytwegen sonder desweegens iets aan de geregtigheid van de waag te betalen.

Art. 4

Den voors. winkeliers en kooplieden benevens alle andere zullen in haren huysen, schuren of elders binnen Oerle niet vermogen te hengen of te gebruyken eenige waag daar in meer gewogen kan worden als 24 lb teffens sonder toestaan van den waagmeester of zyn collecteur op verbeurte van de waag en een boete van sestig stuyvers ten zy zy zig des door den waagmeester gerequireert worden de binnen drie maal 24 uuren na de voors. requisiatie onder eede in handen van den officier en twee scheepenen wilden expurgeeren van door het hangen en gebruyken van sodanige waag geen goederen aan de waag subject hier boven geld te zullen wegen of doen weegen het zy voor haar selfs het sy voor anderen.

Art. 5

De waagmeester of zyn collecteur sal gehouden zyn alle jaar ten zynen kosten zyn gewigt te doen yken by een gesworen ykmeester sondere te mogen wegen met ongeykte steenen, keyen, looot of yzerwerk op de verbeurte van sestig stuyvers.

Art. 6

De waagmeester of zyn collecteur sal ten aanvang van zyn pagt of bedieningen voorts ten allen tyden op requisitie van den offecier by gestaafden eede in handen van den voorn. offecier ten overstaan van twee schpenen moeten beloven dit reglement en lyst in allen deele exectelyk (!) te sullen observeren en nakomen op peene van te verbeuren een boete van sestig stuyvers voor yeder contraventie.

Art. 7

De boetens in dit reglement gemeld sullen ordinario modo voor scheepenen van Oerle moeten ingevordert worden en verdeeld worden tusschen aanbrenger, den waagmeester die de calangie doen sal en den armen van Oerle yder voor een derde perdt.

Art. 8

Dit reglement sal tot Oerle moeten worden gepubliceert en ter secretarie aldaar geregistreerd mitsgaders opgehangen ter plaatse daar de waag sal gehouden worden ten eynde een yder weete waer na sig heeft te regulieren.

Bron: SRE AA Oerle 8 f 44 11-5-1763

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.