Ordonnantie inzake hondsdolheid. Oerle 1764

Is in de vergaderinge in overneminge genomen genomen (!) dat op saterdagh den 26 may 1764 in en door dese dorpe van Oerle heeft gelopen een byna witte jagthond met een hals band om den welke sig in het omlopen op verscheiden honden alhier door het byten van honden en katten heeft getoont als oft den selven rasende geweest is.
Waar op gedeelebreerd synde is goetgevonden tot voorcominge van meerder onheyl die daar uyt costen ontstaan te ordonneeren gelyk ordonneren by deesen aan alle die geene wiens honden met den voorn. hond gevogten hebben haare honden doot te schieten of ten minsten ses weeken vast te leggen en voords generaal aan alle die geene die honden houden en niet by voors. hond mogten geweest syn haare honden vast te leggen den tyd van drie weeken sonder dat de zelve los mogen comen en die geene die tegen dese onse ordonnantie comen te overtreden sullen verbeuren een boete van drie gulden een derde voor de heer officier, 1/3 voor de aanbrenger en een derde voor den armen.
En op dat het geen voors. des te beeter worde in agt genomen word by deese den vorster en alle andere geoutoriseert om de calange dien aangaande te doen en word den secretaris gelast hier van uyt te maken acte in forma en die morgen op behoorlyke tyd en plaatze alhier gewoonlyk is te publiceeren en affigeeren aldus gedaan en gearresteerd ter vergaderinge datum ut supra.

Bron: SRE AA Oerle 8 f 63v 30-5-1764

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.