Ordonnantie tegen misbruik van de heide. Oerle 1767

Is by de vergaderinge in overweginge genomen dat veele ingesetenen alhier sig niet ontsien om tegen de keure by president en schepenen der dingbanke van Oerle op den 5 january 1767 gearresteert binnen de afgestooken paelen te turven en vlaggen te steeken etc.
Soo is by heeren officier, praesident en schepenen geresolveert daer teegens te laeten doen de volgende publicatie.

Heeren officier, praesidenet en schepenen der vryhyt Oerle in ervaeringe synde gekomen dat veele ingesetenen sig niet en ontsien om binnens de afgestokenen paelen te turven en heyvlaggen te steeken direct strydig teegen de keuren deeser dingbanke interdiceeren en verbieden by deesen allen ende een ygelyk wie het ook soude mogen weesen in 't vervolg na de publicatie deeses eenige turf of heyvlaggen binnen de gem. paelen te steeken op eene peene van drie gulden by de gem. keure daer teegen gestatueert lastende ten dien eynde de vorster en schutters deeser vryhyt wel ernstelyk naukeurig agt te geeven dat geen tuf of heyvlaggen binnen de paelen werden gestooken en gehaelt sullende de ingesetenen verpligt syn haer turf te steeken daer hun door heeren regenten sal werden aangeweesen, authoriseerende wyders de selve vorster en schutters om de contraventeurs dadelyk te calangieren en over te brengen ter plaetse daer en sulx behoort waeromme een ieder sig hier meede houde voor gewaerschout en syne schaede verhoede.

Bron: SRE AA Oerle 8 f 66 6-4-1770

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.