Eed voor schepenen van Oerle

(1786)

Wy beloven ende sweeren dat wy de heeren staten generael der Vereenigde Nederlanden zynde en blyvende by de waere christelyke gereformeerde religie gehouw en getrouw zullen syn,
dat wy dezelve heeren staeten generael onse souveraine overigheid in haer beveelen zullen respecteeren ende gehoorsamen naer behoren,
dat wy den schout gesteld over deeze dorpen oft als nog te stellen voor soo veel hem in regtmatigheid zoude mogen aengaen behulpelyk zullen syn,
dat wy respectivelyk goede en regtvaerdige justitie zullen administreeren, zonder eenig faveur, disimulatie of verdrag,
dat wy alle saken dewelke behoren secreet te blyven by ons zullen houden ter tyt ende wylen dezelve naer regt zullen mogen geopent worden,
dat wy den armen zo wel als den ryken zonder onderschyt naer onse beste wetenschap en goede consientie regt zullen doen,
dat wy aen geene parteyen rakende hunne differenten van dewelk voor onse schepenestoel proces is oft hier naemaels sal komen read ofte daed zullen geeven,
dat wy in het bisonder ons punctueelyk zullen reguleeren ende luyden daer over wy gestelt zyn zullen regeeren naer den inhout van deezen,
voorts dat wy de predikanten, voorleesers, kosters, schoolmeesters en alle andere personen van de waere christelyke gereformeerde religie zynde ende daer van professie doende ofte dezelve toegedaen wesende, ten allen tyden zullen helpen protegeeren ende beschermen tegens alle gewelt, overlast, dadelykheit, injurien oft bespottingen, zuls dat wy hun daer van naer ons beste vermogen klagteloos zullen houden en doen houden.
Soo waerlyk helpe ons god almagtigh

Bron: SRE AA Oerle 9 sf 1786

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.