Ordonnanties terzake de troebelen rond het beleg van Den Bosch (Oirschot 1629)

Op heden den sesten may anno 1629 soo hebben myn heeren den schouteth, scepenen ende dye van den eede der vryheyt Oirschot geordineert, geinterdiceert ende verboden, ordineren, interdiceren ende verbyeden mits desen, dat nyemant, wye hy sy, hem en sal vervoorderen by desen troublen tyde ende belech van der stadt van Shertogenbossche enich hoey, stroy oft ander rouwwaer van ongebrookt vlassch, werck offt andersints in enige kercken binnen deser vryheyt te doen offt brengen, teneynde men daermede mach precaveren allen uuytplunderinge offt uuytruiminge van deselve kercken, d'welck onder 't pretecxt van het soecken van de voorschreven fouragie ende ander rouwaer soude connen offt mogen geschye den, opten pene van XXV carolusgulden; ende dat dye gene dye alreede enigh hoey, stroy offt ander rouwwaer in de voorschreven kercken gedaen hebben, dat sy dat binnen den tyt van drye uuren nae dese publicatie uuyte voorschreven kerc ken sullen hebben te doen offt sullen daermede vallen in den voorschreven peene ende wordt eenen yegelycken gepermitteert alsdan deselve fourage uuyte kercke te mogen haelen, gevende deselve voor goede pryse.

Is noch geordineert ende verboden, dat nyemant hem en sal mogen vervoorderen te comen offte brengen by desen tyde, terwylen de kercken alsoo vervult syn met diverse meublen, met brandende kerssen, lampen, lichten offt enich vyer, op datter geen ongeluck van brant en geschyede in de voorschreven kercken, opten pene van XXV carolusgulden.

Is alnoch geordineert ende geinterdiceert, dat nyemant en sal mogen innemen in syne huysen eenich hoey offt stroy, 't gene dat by andere dorpen alhyer gevlucht wordt, ten eynde egeene fouragyers offt rovers alhyer gelockt en worden, omme te comen roven ende fourageren, opten pene ten verbeurte van hetselve hoey ende stroy ende ses carolusgulden daerbovens.

Is noch geordineert, dat een yegelyck sal syen te furneren gelt, ten eynde dat sy hen heffers connen betaelen, om dat men alle uuytplunderinge ende rovinge daermede mach precaveren ende alle gecommineerde executie eviteren ende dat een yegelyck sall hebben te betaelen aen de tegenwoordige heffers den selven persoonelen ende extraordinarissen laste ende taxe, dye by de staeten des lants van Brabant is uuytgeveerdicht ende waervan een besundere cedulle gemaect is, waer inne hem nyemant en sal mogen exempteren, nyettegenstaende sy enigen vrydom offte wederschult tegens offt op de vryheyt hadden te pretenderen offt eysschen ende sal een yegelyck den selven tax moeten voldoen binnen den tyt van acht daegen van datum van desen offt sullen daer voor met reele executie bedwongen worden

Is alnoch geordineert, dat de geene dye enige kisten hebben staen in enige gangen in de kercken, dat sy dye sullen hebben alsoo te setten ende versetten, dat deselve gangen vyer voeten wyt syn, offt men sal de selve kisten setten op kerckhoff ende sullen daerenbovens noch verbeuren, de kisten over beyde seyden van de selve gangen t'enge toegeset synde, VII stuyvers.

Is noch geordineert, dat allen de geene de voorschreven kercken met het vluchten, maeckende schooren, sulderinge ende andersints yet beschaedicht hebben, 'tsy in mueragien, vloeren offt andersints, dat sy de selve beschaedicheyt alsoo sullen hebben ende moeten repareren, opmaecken ende restaureren, dat de voorschreven kercke daerdoor egene beschaedicheyt en lyde, andersints by foute vandyen sullen de kerckmeesters der voorschreven kercken respective de selve beschaedicheyt op dobbelen coste ten laste van de gebreckelycken moegen doen maecken ende restaureren ende 'tselve met reele executie verhaelen op de selve gebreckelycken sonder voorgaende forme van proces.

Is noch geordineert soo men verstaet, dat enige persoonen syn dye buytengesetene lyeden goederen admitteren te vluchten in dese kercken ende de selve daertoe weten te subministreren plaetsen in de selve kercken, dat de selve persoonen de selve buytenlyeden goederen sullen hebben terstont te setten ende doen uuyter kercken ende de selve plaetsen d'ingesetene deser vryheyt laeten gebruycken, offt sullen by foute vandyen vervallen datelycken in der peene van XXV carolusgulden,

Allen welcke voorschreven peenen sullen bekeert worden, d'een hellichte tot behoeff van den heer ende d'ander hellichte tot behoeff van de kercke van Sinte Peter alhyer ende sullen de selve peenen geint mogen worden reelycken sonder dat men daertoe tegen de contraventeurs enich naerder vonnis behoeven sal als dese ordinantie offt dat men ter oirsaecke vandyen tegens de selve sal behoeven daegement offt proces te doen offte te intenteren, maer sullen de selve peenen realycken ende datelycke ende voor enige contradictie genamptiseert moeten worden.

Actum ut supra per omnes scabinos ende het meestedeel van dye van den eede.

Bron: SRE Archief Oirschot ongeinventariseerd resolutieboek 1629 6-5-1629.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997) op basis van beschadigde tekst AO 3344.

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.