Ordonnatie inzake de pest (Oirschot 1635)

Alsoo overmits de dorpen van Eerssel, Steensel, Duysel, Vessem ende andere door vreese van vuytgeplundert te worden by de Croaten ende andere Duytsche ruytery, nu by syn keyserlycke majesteyt tot onderstant gesonden aen prince cardinael infante van Spaengien, gelegen Moll, Balen, Lille ende andere plaetsen, soo seere ende veele comen gevlucht binnen deser vryheyt van Oirschot met henne meublen, bestialen ende andersints ende dat men vreest, dat dese vryheyt daerdoer well soude mogen geinfecteert worden van de peste, dye men verstaet dat in de voorschreven dorpe begint te grasseren,
soo is op heden den 22 july 1635 by dye van den eede der voorschreven vryheyt geresolveert ende oyck ter puyen aff gepubliceert, dat nyemant enige siecken van de voorschreven dorpen en sal mogen innemen offt oyck enige dye in enige syeckenhuysen souden hebben mogen geweest, opten peene van ses carolusgulden ende de verbeurte van het voorschreven gevlucht goet, soo well te verbeuren by dye van de voorschreven dorpen als d'ingesetenen deser vryheyt.

Bron: SRE Archief Oirschot ongeinventariseerd schepenprotocol/resolutieboek 1635 f 244v.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997)

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.