Ordonnatie inzake de pest (Oirschot 1635)

Op heden sondach den XXIX july 1635 overmits men bevyndt, dat de peste tot Eerssel seere begint voirts te gaen ende te verhoeden, soo verre het mogelycken is, dat men d'ingesetene dairvan mochte bevryden offt immers toe te sien, dat by negligentie dese vryheyt nyet en soude worden geinfecteert, is geresolveert ende oyck gepubliceert, dat allen de geene dye van Eerssel alhyer gevlucht, 'tsy hyer offte thuys sullen blyven ende nyet wech ende weder en sullen te gaen opten peene van ses carolusgulden telcker reyse by contraventie te verbeuren.

Bron: SRE Archief Oirschot ongeinventariseerd schepenprotocol/resolutieboek 1635 f 244v.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997)

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.