Ordinantie gemaeckt op 't logeren van de soldaten (Oirschot 1642)

Alsoo men dagelycx bevynt datter groote abuysen tot merckelycken achterdeel van de gemeynte geschieden in 't logeren van de soldaten soo van d'eene als d'andere syde, soo is by allen dye van den eede deser vryheyt Oirschot om de voorschreven abuysen te voorcomen ende schouwen geordineert dat nyemant wye het oyck soude mogen wesen egeen partyen soldaten noch in heele off te deel noch oyck tambours, weylieden, boden, soldaetenvrouwen offt yemanden anders en sal mogen innemen offt logeren, voor ende alleer den borgemeester, telder offt yemant van den eede deser vryheyt het verlooff van de selve partye yerst sullen hebben gevisiteert ende bevonden wesende hen verlooftf goet te wesen, oyck dat sy in drye uren gaens te voorens nyet gepleystert en hebben ende als den telder de selve partye getelt sal hebben ende geconsenteert te logeren, sullen de selve herbergiers dye consent sullen hebben van dye van den eede der voorseyde vryheyt offt van den borgemeester, de selve partye mogen innemen, mits gevende deselve partye eenen maeltyt tot drye stuivers twee oort ende een kan byers tot 1 1/2 stuiver ende over nacht 2 potten byers tot drye stuivers op peene dat dye 't gene voorschreven is nyet punctuelyck en sal achtervolcht hebben voir syn logeringe nyet met allen en sal toe getaxeert werden.

Is noch geordineert dat den borgemeester ende telders sullen moeten eedt doen van dat sy dese ordinantie punctuelyck sullen achtervolgen ende naementlyck dat sy geen partyen en sullen tellen dye yemant in huys genomen soude mogen hebben ende dat sy oyck egeen partyen en sullen tellen dye hen verlooff nyet overgelangt en sullen hebben, om te visiteren ende dat sy nyemanden meer en sullen consenteren te geven als eenen maeltyt ende een kan byers als voor ende dat de telders pertinent boeck sullen houden van de partyen soldaten, van waer de selve syn, wye hen verlooff geteeckent hadde ende waer de selve gelogeert sullen hebben ende en sullen dyen volgens egeen herbergiers ennige partyen mogen innemen voor ende alleer de selve buyten opte straette getelt, hen verlooff gevisiteert ende innegeweesen sullen wesen, op peene dat hen daervoor nyet toegetaxeert en sal mogen werden.

Wordt oyck expresselyck verboden, dat den borgemeester en telders nyet en sullen mogen tellen offte onderwysen ennige partyen dye geen goet verlooff en hebben, oyck nyet de geene dye verlooff hebben van hen eygen affaires te verrichten.

Is noch geordineert dat nyemant van de naegeboeren ennige partyen sal mogen innemen ende defroyeren opten peene van eenentwintich stuivers telcken keere te verbeuren maer als hen ennige partyen overvallen, sullen 't selve aen hen gebueren moeten waerschouwen om den hooren aen te blaesen ende onderstant te versoecken ende sullen daerom elck roth binnen deser vryheyt moeten besorgen ten minsten drye oftte vyer horens om de selve te gevoechelyck connen aensteecken ende de selve horens aengesteecken wesende sal voor yerst den geheelen hertganck, daer het soude mogen gebeuren, gehouden wesen den persoon dye overlast aengedaen wordt, als voor onderstant te doen ende dwingen de voorschreven partye, in soo verre sy goet verlooff hebben, om te gaen aen de kercken 't sy Sinte Peters kercke offt Sinte Odulphus kercke, by de telders, borgemeesters offt ennige van dye van den eede, als voorschreven is ende ingevalle den hertganck voorschreven nyet bestant en waere om den voorschreven overlast aff te weren, sullen onderstant versoecken aen henne naestgelegen hertganck, dye gehouden sullen wesen terstont te been ende te hulpe te comen, elck met syn behoorlyck geweyr, opte peene van XXI stuivers ende sullen daerom gehouden wesen elcken naebuer, dye eenige partyen als voor overcomen, te verclaeren aen de partye, dat sy hen nyet en mogen logeren maer dat sy aen de kercke hen by den borgemeester ende telder moeten vertonen ende hen verlooff laeten visiteren achtervolgende de placcaten daervan zynde.
Actum den iersten augusti 1642.

Bron: SRE Archief Oirschot schepenprotocol/resolutieboek 1642 f 153 1-8-1642.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997)

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.