Ordonnantie tegen nachtelyke kwaadwilligheden (Oirschot 1678)

Alsoo der veele quade fractie werde gepleeght by naght, 'savonts ende ontyden aen sommige alhier ingesetenen haere huyse tot groot displesier en klynachtinghe van onsen jegenwoordige heere, 't zy door schieten, schryven van pasquillen, brantbrieven, kloppen op vensteren, deuren, glaesen etc. ende meer andere quade manieren van doen, die van dage te dage meer en meer aenwassen ende daeruyt meer grote ongelegentheden, quade conniventien ende swaerigheden werden tegemoet gesien ende te verwachten syn, soo hebben wy schepenen deser vryheyt ende heerlicheyt Oirschot, omme alle quade ende swaerighe infractie te prevenieren ende te voorcomen, goedt gevonden ende beraemt te stellen eenen peen, gelyck wy syn doende mitsdesen, op soodaenighe persoonen van ses gulden ende verbeurte van't roer, by ieder te verbeuren, die op eenighe de voorschreven quade maniere van doen werde bevonden, 't sy van schiete met roers by dage ofte des snaghs, kloppen op deuren, poorten, vensters, naegeroep ende gejuygh van eenige persoonen van den eeden ende dienaers van de justitie ende dan noch verders alle dusdaenighe contraventeurs gestraft te werden naer de placcate van den lande op alle straetschenderye geemaneert ende uytgegeven ende sullen d'ouders voor haere kinderen ende meesters ofte vrouwen van haere kneghts moeten instaen en voor de voorschreven peen werden aengesproocken ende geaxioneert, welcke peen sal syn ten behoeven van den heere officier, die voor nu als dan wert verclaert executabel.
Actum Oirschot 22 januari 1678.
Ende opdat niemant hiervan ignorantie soude mogen pretenderen, soo hebben wy desen van den raethuyse alhier doen publiceren. Ter ordonnantie van den heere officier en schepenen.

Bron: SRE Archief Oirschot vrl. inv. nr. 2793 11-1-1678.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.