Item als men jaerkoren maect oft eenen willecort, die behoiren gefundeert te weesen in deser manieren (Oirschot circa 1595)

Soo sal die willecort oft jaerkoren wesen eerlyck, rechtvaerdich, natuerlyck ende mogelyck te onderhouden, oock na der gewoonten van den lande ende der plaetsen, daer men se maect, van node wesende ende profytelyck; ende die selve jaerkoren en behoiren niet te wesen captioese om qualyck te verstaen oft yemanden by duysteren verstande daer mede te begrypen ende sy en behoiren oock niet te syn tegen dat lantrecht ende behoiren tot Oirschot gemaect te syn by schepenen, gesworen, kerckmeesteren, heyligegeestmeesteren ende raetslieden, oick metter heelder gemeynten volvoert oft toegelaten ende openbaerlyck by edicte verkundicht ende diergelycke. Dit suldy vynden in den spiegel van Sassen in dat beginsel aldaer ende ditselve suldy oock vynden distinct. 3? C art. autem LIX.

Item alle jaerkoren en dueren maer een jaer.

Item in alle jaercoren behoirt men den heer syn deel te reserveren ende toe te laeten, eer sy van werde syn sullen, in die broecken.

Item men behoirt 's iaers maer eens jaercoren te maecken ende dat in't beginsel der nieuwer wet, ten ware datter binnen jaers opreesen zeeckere merckelycke lasten, daer men ten tyden van't maecken der jaercoeren niet aff en wiste oft ter selver tyt geen node en was te maecken, als datter binnen jaers opstonden sterften ende men dan gebode witte roede te dragen ende in tyde van oirlogen maecten ordinnantie van waecken ende in tyden als die quade honden lopen, alsdan die honden gebieden te bynden ende dier gelycke, maer altyt na der ordinantien voir verhaelt.

Item dat die nagebueren gesworen maecken mogen, dat men heet heymraders, aengaende der gemeynten te bruycken ten profyt van alle man, hebdy in der carten van Best folio ... ende dat hebdy oock in der groter carten beginnende aen Laecker put tot Hoeborch toe etc. oft in ander carten van der gemeynten.

Item ordinantie gemaect in der manieren bovengeschreven om ewelyck stadt te crygene, mosten geoctroyeert wesen by den prince ende heer van den lande.

Bron: SRE schaduwarchief Register Van Doorn van Baar blz. 230.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.