Dit is d'ordonantie van den geenen die van quaden beleyde syn, gelyck hiernae beschreeven staet in der stadt van Den Bosch ende tot Oirschot (ca 1595)

Item want veele jonge gesellen hier in der stadt haer seer schandelyck, onreedelyck ende oneerlycke draegen ende regeeren ende hun van haeren auderen vrienden ende magen niet en willen laten reformeren noch bestueren ende haer goet also tegen Godts eere ende haer welvaert in schanden ende oneeren doorsla en, dissipeeren ende overbringen sonderlinge by dien dat sy menige quade coomanschap van financie ende anders doen moeten om haer opsetten te volbrengen, is geordineert ende geslooten by der gemeynder stadt: wair'dt dat die vader oft moeder oft die naeste mage oft vriende dusdanige gesellen aen beyde syden, weren sy verstorven, dese onredelycheyt van leven den heeren den schepenen ten tyde wesende thoonden, alzo dat zy's genoch te binnen weren, begerende daerop versien te werden, so sal men openbaerlycken kundigen ende uutroepen ten behoirlycken plaetse, dat men van dien tyde voortaen tegen dusdanige gesellen niet copen noch hen vercopen en sal, leenen uutdoen, borgen oft fineeren in egeenre manieren, want weer't dat yemant hierenboven dit dede ende by gebreecke van betalinge enich recht naemaels versuecken woude op die gesellen ende haer goeden, die souden verbueren 'tgelt oft goet, dat hy aldus eysschende waer ende daertoe also veele gelts off goets, als hy metten recht eysschen oft vervolgen woude, te deylen in twee gelycken deelen, halff den heeren ende halff der stadt.

Waer't oock saecke, dat ennich van dusdanige gesellen verstorven weren, also dat die goeden tot hem comen weren, dien sal men ten versuecke der naester magen mombaeren stellen van 'sheeren wegen ende der stadt wegen, om haer goeden te regeeren ende tot haeren nootdruft te bekeeren ende uuytreycken ter tyt toe die ouders oft vrienden ende magen voorschreven hen van den goeden leven ende regiment van den voorschreven gesellen bedancken voor den heere ende schepenen voirschreven ende hieraff sullen de voirschreven mombaren alle jaer voor den schepenen ende vrienden voirschreven goede rekeninge ende bewysinge doen ende hieraff sal men eenen yegelycken, die's behoeft ende begert, behoirlycken kundigen.

Ende waer't dat yemant van den voirschreven gesellen oft yemant anders den voirschreven mombaren hierom ennigen oploop ofF onwaerdicheyt daden oft deden doen met woorden oft met wercken oft in enniger manieren, die souden daeraff gecorrigeert worden by den heer ende der stadt voirschreven sonder verdrach.

Bron: SRE schaduwarchief Register Van Doorn van Baar blz. 111, circa 1595.
Gepubliceerd door J. Lyten in Campinia 106 (juli 1997).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.